Úřední doba:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:    8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.


Žádosti o vrácení řidičského oprávnění se musí podat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa bydliště žadatele

Vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl podle § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), v důsledku dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení porušení povinností stanovených zákonem, upravuje zejména § 123d zákona o silničním provozu, za použití § 101 uvedeného zákona.

Z výše uvedených ustanovení je možno uvést:

O vrácení řidičského oprávnění rozhoduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle místa bydliště - pro žadatele s adresou obvyklého bydliště na území hl. m. Prahy je příslušným úřadem odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy v Praze 4, Na Pankráci 1685/17,19 - Business Centrum Vyšehrad) na písemnou žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění ( do 30 dní - § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel ). 

Žádost o vrácení pozbytého řidičského oprávnění lze podat nejdříve po uplynutí 1 roku od dne pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst. 3 zákona o silničním provozu. ( …… Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů. Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek  příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí o námitkách nabude právní moci).

 • Žádost o vrácení řidičského oprávnění (odkaz na formuláře žádosti na konci článku) lze podat i na jakékoliv podatelně Magistrátu hl. m. Prahy v úřední době. Podání lze učinit též poštou (úředně ověřený podpis žadatele) nebo datovou schránkou fyzické osoby žadatele nebo jeho zmocněnce. V případě podání žádosti prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci (může být i neověřená) musí být k žádosti přiložen doklad totožnosti žadatele i zmocněnce.

 • O možnosti převzetí vyhotoveného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění bude žadatel vyrozuměn telefonicky nebo případně po dohodě e-mailem.

V případě doručení  námitek proti záznamu bodů příslušnému úřadu ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení se 5 denní lhůta pro pozbytí řidičského oprávnění přerušuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí o námitce ( včetně odvolacího řízení ). Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitce lhůta pro pozbytí oprávnění pokračuje a vlastní pozbytí řidičského oprávnění nastává po uplynutí shora uvedené přerušené 5 denní lhůty. Roční lhůta pro podání žádosti o vrácení pozbytého řidičského oprávnění se tedy počítá až od dne skutečného  pozbytí řidičského oprávnění.

Byl-li současně uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu delší než 1 rok ode dne pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů, pak žádost o vrácení řidičského oprávnění je možné podat nejdříve po vykonání zákazu činnosti, pokud je tato doba delší než „roční 12 bodová lhůta“.

Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a dále prokázání zdravotní a psychické způsobilosti.

 • Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba, která řidičské oprávnění pozbyla, u příslušného (dle místa bydliště) obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno: 
  a) jméno a příjmení žadatele,
  b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky,
  c) datum, místo narození a rodné číslo žadatele,
  d) datum pozbytí řidičského oprávnění
  e) skupina řidičského oprávnění, o jejíž vrácení je žádáno. 
 • K žádosti musí být přiložen 
  a) platný doklad totožnosti žadatele,
  b) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny řidičského oprávnění, o jejíž vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní. *)
  c) posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 90 dní)..........VZOR
  d) posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření..............VZOR

Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dní ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta.

 


*)
Řidič, který dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení podle zvláštního právního předpisu (zákon o silničním provozu) pozbyl řidičské oprávnění a hodlá požádat o vrácení řidičského oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon o silničním provozu), je povinen se podrobit přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (§ 45a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění novel).

Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se provádí zkouškou v autoškole před zkušebním komisařem. Náklady zkoušky hradí žadatel. 

Při podání žádosti je možno využít tento Formulář - 12 bodů (formát pdf)

Žádost o vrácení řidičského oprávnění lze podat v úřední době u přepážky registru řidičů v přízemí budovy. 

 • Na vydání rozhodnutí se vztahují obecné lhůty uvedené v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, tím se však nerozumí "na počkání", ale v řádu několika dnů.

Nebrání-li tomu jiné okolnosti, je na základě pravomocného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů následně registrem řidičů v přízemí vrácen řidičský průkaz.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU:

Dne 20. 2. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který mimo jiné mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zásadním způsobem mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění (§ 87b). (nejprve návštěva posuzujícího lékaře a poté dopravního psychologa - dopravní psychologové požadují výpis z evidenční karty řidiče)

§ 87a

Dopravně psychologické vyšetření

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

 

§ 87b

(1) Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel (dále jen "psychická způsobilost").
(2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.
(3) O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.
(4) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, ve které eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo posuzované osoby nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas zahájení a ukončení dopravně psychologického vyšetření, doklady a záznamy o průběhu a výsledcích dopravně psychologického vyšetření, kopii vydaného posudku a případně údaje o zaslání kopie posudku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.
(5) Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis. (vyhláška č. 75/2016 Sb., kterou se mění vyhl. MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů - účinná od 14. 3. 2016)