Žádosti o vrácení řidičského oprávnění se musí podat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa bydliště žadatele

Vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl podle § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), v důsledku dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení porušení povinností stanovených zákonem, upravuje zejména § 123d zákona o silničním provozu, za použití § 101 uvedeného zákona.

Z výše uvedených ustanovení je možno uvést:

 • O vrácení řidičského oprávnění rozhoduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle místa bydliště - pro žadatele s adresou obvyklého bydliště na území hl.m. Prahy je příslušným úřadem odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl.m. Prahy v Praze 4, Na Pankráci 1685/17,19 - Business Centrum Vyšehrad) na písemnou žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění ( do 30 dnů - § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel ). Žádost o vrácení pozbytého řidičského oprávnění lze podat nejdříve po uplynutí 1 roku od dne pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst. 3 zákona o silničním provozu.  .( …… Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů. Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek  příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí o námitkách nabude právní moci).
 • Žádost o vrácení řidičského oprávnění ( odkaz na formulář žádosti na konci článku ) lze podat v úřední době u přepážky registru řidičů. Podání lze učinit též poštou nebo datovou schránkou fyzické osoby žadatele nebo jeho zmocněnce.

  Doporučujeme využít elektronické rezervace termínu návštěvy na konkrétní den a hodinu. Prioritně budou odbavováni klienti předem objednaní.

  Ostatní, neobjednaní klienti, budou odbavováni dle kapacitních možností registru řidičů s ohledem na nutnost dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

  Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu vždy od čtvrtka na dva týdny dopředu.

 • O možnosti převzetí vyhotoveného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění bude žadatel vyrozuměn telefonicky nebo případně po dohodě e-mailem.

V případě doručení  námitek proti záznamu bodů příslušnému úřadu ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení se 5 denní lhůta pro pozbytí řidičského oprávnění přerušuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí o námitce ( včetně odvolacího řízení ). Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitce lhůta pro pozbytí oprávnění pokračuje a vlastní pozbytí řidičského oprávnění nastává po uplynutí shora uvedené přerušené 5 denní lhůty. Roční lhůta pro podání žádosti o vrácení pozbytého řidičského oprávnění se tedy počítá až od dne skutečného  pozbytí řidičského oprávnění.

Byl-li současně uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu delší než 1 rok ode dne pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů, pak žádost o vrácení řidičského oprávnění je možné podat nejdříve po vykonání zákazu činnosti, pokud je tato doba delší než „roční 12 bodová lhůta“.

 • Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba, která řidičské oprávnění pozbyla,  u příslušného (dle místa bydliště) obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno: 
  a) jméno a příjmení žadatele,
  b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky,
  c) datum, místo narození a rodné číslo žadatele,
  d) datum pozbytí řidičského oprávnění
  e) skupina řidičského oprávnění, o jejíž vrácení je žádáno. 
 • K žádosti musí být přiložen 
  a) platný doklad totožnosti žadatele,
  b) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny řidičského oprávnění, o jejíž vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní. * a

c) posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 90 dnů)..........VZOR

d) posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření..............VZOR

Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90dnů ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta.

 


Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a dále prokázání zdravotní a psychické způsobilosti.

 

*Řidič, který dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení podle zvláštního právního předpisu ( zákon o silničním provozu ) pozbyl řidičské oprávnění a hodlá požádat o vrácení řidičského oprávnění podle zvláštního právního předpisu ( zákon o silničním provozu ), je povinen se podrobit přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ( § 45a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění novel )  .

Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se provádí zkouškou v autoškole před zkušebním komisařem. Náklady zkoušky hradí žadatel. 

Při podání žádosti je možno využít tento Formulář - 12 bodů (formát pdf)

Žádost o vrácení řidičského oprávnění lze podat v úřední době u přepážky registru řidičů v přízemí budovy. 

 • Na vydání rozhodnutí se vztahují obecné lhůty uvedené v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, tím se však nerozumí "na počkání", ale v řádu několika dnů.

  Vydáním rozhodnutí se rozumí 
  a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:", 
  b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení,
  c) vyvěšení veřejné vyhlášky,
  d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu.
   Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba 
  a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, 
  b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
   Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.).

 • Na základě pravomocného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění je následně registrem řidičů v přízemí vrácen držiteli řidičského oprávnění řidičský průkaz.

  UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU:

  Dne 20. 2. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který mimo jiné mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zásadním způsobem mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění (§ 87b). (nejprve návštěva posuzujícího lékaře a poté dopravního psychologa - dopravní psychologové požadují výpis z evidenční karty řidiče)

  § 87a

  Dopravně psychologické vyšetření

  (3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

  a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

  b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

  c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

  d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

              § 87b


  (1) Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel (dále jen "psychická způsobilost").

  (2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

  (3) O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.

  (4) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, ve které eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo posuzované osoby nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas zahájení a ukončení dopravně psychologického vyšetření, doklady a záznamy o průběhu a výsledcích dopravně psychologického vyšetření, kopii vydaného posudku a případně údaje o zaslání kopie posudku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.

  (5) Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis. (vyhláška č. 75/2016 Sb., kterou se mění vyhl. MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů - účinná od 14. 3. 2016)