Úřední doba:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:    8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.

 

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Žádosti o vrácení řidičského oprávnění se musí podat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa bydliště žadatele.

Vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl v důsledku uložení trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo v důsledku uložení přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo v důsledku rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se držitel řidičského oprávnění zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, upravuje zejména  § 102 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. (zákon o silničním provozu).

Vyřizuje odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl.m. Prahy ( Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19 ) jako věcně a místně příslušný správní orgán pro žadatele, jejichž adresa obvyklého bydliště je v Praze.

 

Žádost o vrácení řidičského oprávnění (odkaz na formuláře žádosti na konci článku) lze podat i na jakékoliv podatelně Magistrátu hl. m. Prahy v úřední době. Podání lze učinit též poštou (úředně ověřený podpis žadatele) nebo datovou schránkou fyzické osoby žadatele nebo jeho zmocněnce. V případě podání žádosti prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci (může být i neověřená) musí být k žádosti přiložen doklad totožnosti žadatele i zmocněnce.

O možnosti převzetí vyhotoveného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění bude žadatel vyrozuměn telefonicky nebo případně po dohodě e-mailem.

Na vydání rozhodnutí se vztahují obecné lhůty uvedené v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, tím se však nerozumí "na počkání", ale v řádu několika dnů.

 • O vrácení řidičského oprávnění rozhoduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění. Žádost o vrácení pozbytého řidičského oprávnění lze podat: po výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po pravomocném upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu  zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel podle zvláštních právních předpisů, po výkonu trestu nebo po uplynutí zkušební doby podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo po rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, nebo po pravomocném rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, nebo poté, kdy se má za to, že v této době došlo k osvědčení
 • na předkládaných rozhodnutích, usneseních musí být vyznačena právní moc
 • před podáním žádosti o vrácení řidičského oprávnění a absolvováním autoškoly doporučujeme ověřit u příslušných soudů, zda uložené zákazy řízení motorových vozidel již uplynuly.
 • Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba uvedená v odstavci 1 u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno: 
  a) jméno a příjmení žadatele,
  b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky,
  c) datum, místo narození a rodné číslo žadatele,
  d) datum ukončení výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo datum právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku  tohoto trestu, datum ukončení výkonu trestu, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, datum nabytí právní moci rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení ve zkušební době podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k osvědčení, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k osvědčení
  e) skupina vozidel, pro kterou se žádá o vrácení řidičského oprávnění.

 • K žádosti musí být přiložen 
  a) platný doklad totožnosti žadatele,
  b) rozhodnutí, kterým byl žadateli uložen správní trest, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, trest v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel , nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel popřípadě ověřená kopie pravomocného rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku tohoto trestu, nebo od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, a v případě, že toto rozhodnutí nebylo vydáno, rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání
  c) doklad o psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel
  d) doklad o zdravotní a odborné způsobilosti - vyžaduje se tehdy, když ZŘMV trvá od právní moci ke dni podání žádosti více než 1 rok - viz níže podrobněji)

 

Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nebo z dalších důvodů pozbytí řidičského oprávnění uvedených v § 94a zákona č. 361/2000 Sb., uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat kromě zdravotní způsobilosti posudkem (formát pdf.) o zdravotní způsobilosti (ne starším 90 dní) i odbornou způsobilost dokladem o odborné způsobilosti po přezkoušení v autoškole (ne starším 60 dní).

 • Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dní ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta.
 • Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se provádí zkouškou v autoškole před zkušebním komisařem. Náklady zkoušky hradí žadatel.  

   

Při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění:

 • po uplynutí zákazu řízení motorových vozidel je možno využít tento  Formulář - ZŘMV (formát pdf.)
 • po rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání je možno využít tento Formulář - Podmíněné zastavení tr. stíhání  (formát pdf.)
 • Nebrání-li tomu jiné okolnosti, je na základě pravomocného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění následně registrem řidičů v přízemí vrácen řidičský průkaz.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU:

Dne 20. 2. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který mimo jiné mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zásadním způsobem mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění (§ 87b). (nejprve návštěva posuzujícího lékaře a poté dopravního psychologa - dopravní psychologové požadují výpis z evidenční karty řidiče)

 

§ 87a

Dopravně psychologické vyšetření

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

 

§ 87b

(1) Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel (dále jen "psychická způsobilost").
(2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.
(3) O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.
(4) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, ve které eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo posuzované osoby nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas zahájení a ukončení dopravně psychologického vyšetření, doklady a záznamy o průběhu a výsledcích dopravně psychologického vyšetření, kopii vydaného posudku a případně údaje o zaslání kopie posudku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.
(5) Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis. (vyhláška č. 75/2016 Sb., kterou se mění vyhl. MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů - účinná od 14. 3. 2016)