Podmínění řidičského oprávnění

Podmínění řidičského oprávnění se týká zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel. V řidičském oprávnění a v řidičském průkazu je jím deklarována podmínka, kterou musí držitel řidičského oprávnění při řízení motorových vozidel splňovat. Podmínka spočívá v používání nezbytného zdravotnického prostředku, v technické úpravě motorového vozidla, nebo v jiných omezeních posuzované osoby.

 

Základními právními předpisy, které tuto problematiku upravují jsou:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 361/2000 Sb.),

vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 31/2001 Sb."),

vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 277/2004 Sb.").

 

Způsob záznamu o podmínění řidičského oprávnění do řidičského průkazu:

Za dříve platné právní úpravy se podmínění řidičského oprávnění do řidičských průkazů zapisovalo slovy, např. "Brýle nutné", popřípadě byly do řidičských průkazů zapisovány záznamy o tom, že držitel řidičského oprávnění se má podrobit další lékařské prohlídce do určitého termínu, např. "LP do 15.10.1995".

Za současné právní úpravy se záznamy o podmínění řidičského oprávnění do řidičského průkazu zapisují dvojím způsobem, a to:

- časovým omezením platnosti řidičského průkazu (ust. § 1 odst. 4 bod 4b, odst. 8 vyhlášky č. 31/2001 Sb.)

- harmonizačním kódem, nebo kódy (ust. § 1 odst. 5 bod 12, ust. § 11 vyhlášky č. 31/2001 Sb.)

 

Postup držitele řidičského oprávnění, u něhož důvody pro podmínění řidičského oprávnění pominuly:

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je ze své podstaty nejproměnlivější podmínkou držení řidičského oprávnění. Pozitivní změna zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel není ze zákona reflektována a je proto třeba, aby držitel řidičského oprávnění, kterému bylo řidičské oprávnění podmíněno a u něhož důvody pro podmínění řidičského oprávnění pominuly, sám bezodkladně podal žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění. 

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění podává držitel řidičského oprávnění, kterému bylo řidičské oprávnění podmíněno, u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

K žádosti musí být přiložen

- platný doklad totožnosti žadatele

posudek o zdravotní způsobilosti žadatele vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dní (ust. § 98 zákona č. 361/2000 Sb).

Posuzujícím lékařem se pro účely zákona č. 361/2000 Sb. rozumí

a)    lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče,

b)    lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb,

c)    lékař uvedený v písmenu a) kteréhoholiv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb. (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.).

 

 

Obecné informace související s danou problematikou:

Na řízení o žádosti o zrušení podmínění řidičského oprávnění se, podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., vztahuje správní řád. O zrušení podmínění řidičského oprávnění se tedy rozhoduje ve správním řízení, v zákonem stanovených lhůtách.    

S účinností od 15.04.2011 dochází vyhláškou č. 72/2011 Sb. k novelizaci vyhlášky č. 277/2004 Sb., kterou se mění náležitosti Posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a jeho označení na Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vzor posudku.