I N F O R M A C E

Vážená klientko, vážený kliente,

vládou přijatá nařízení mají vliv i na provoz magistrátu a jeho úřední dobu. Hlavní město upravilo úřední dobu na:

pondělí od 8 do 13 hodin 

středu od 13 do 18 hodin

Provoz zůstává i nadále výhradně na přepážkových pracovištích. Výjimku tvoří odbor dopravněsprávních činností, který bude i v ostatních dnech vyřizovat pouze klienty, kterým byl předem potvrzen termín k dostavení se na úřad, například online objednávky kvůli řidičským průkazům nebo online objednávky ohledně záležitostí v registru vozidel. Vzhledem ke zvýšené poptávce je pro vyřízení neodkladných záležitostí (např. vydání ŘP za ztracený, registrace nového vozidla, vydání registrační značky za odcizenou apod.) maximálně navýšena kapacita, s ohledem na hygienická a bezpečnostní opatření, elektronických objednávek v registru řidičů a v registru vozidel.

Elektronickou objednávku konkrétního dne a času lze činit na stránkách www.praha.eu v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

 

S ohledem na vážnost současné epidemiologické situace a v souladu s přijatými opatřeními žádáme klienty, aby zvážili nutnost své návštěvy úřadu a přicházeli ve zcela nejnutnějších záležitostech.

 

 

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

 


Podle současně platné právní úpravy (z.č. 247/2000 Sb.,a z.č. 361/2000 Sb.) se držiteli českého řidičského průkazu místo průkazu profesní způsobilosti řidiče vydá řidičský průkaz nového typu, ve kterém je vyznačena informace o profesní způsobilosti formou harmonizujícího kódu.

Držiteli cizozemského řidičského průkazu je obecním úřadem obce s rozšířenou působností příslušným podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, podle sídla nebo místa podnikání řidiče nebo jeho zaměstnavatele vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče na jeho písemnou žádost ( žádost, skl.č. PPZR1,  je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)

 

Žadatel o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí dle § 52c doložit, že:

 • je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny (dokládá řidičským průkazem, průkaz profesní způsobilosti řidiče lze vydat pouze držitelům řidičského oprávnění v rozsahu skupin C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE 
 • zaplatil správní poplatek (200.- Kč)
 • úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
 • se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu nebo splnil podmínky předepsané § 48 zákona č. 247/2000 Sb. a je občanem
 1. členského státu EU a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo
 2. členského státu EU a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
 3. jiného než členského státu EU a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky

    Žadatel o vydání nebo výměnu průkazu profesní způsobilosti řidiče musí u odbavovací přepážky registru řidičů předložit:

 • svůj platný doklad totožnosti, kde je uveden trvalý pobyt na území ČR nebo přechodný pobyt na území ČR, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce 
 • shora uvedené náležitosti (zkoušku a výuku v rámci pravidelného školení  nahrazuje platné ( v době podání žádosti ) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, o jehož výměnu je žádáno nebo splnění podmínek bodů 3,4,5 níže uvedeného přechodného ustanovení zákona)
 • vlastnoručně podepsanou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče ( žádost obdrží v registru řidičů, osobní údaje žadatel nevyplňuje, vytisknou se až u odbavovací přepážky registru řidičů )
 • jednu průkazovou fotografii (barevná nebo černobílá 35x45 mm) (od 1.7.2018 již nebude nutné fotografii úřadu předložit)
 • cizozemský řidičský průkaz