Úřední doba:

Od 15. února 2021:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:    8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.


Elektronickou objednávku konkrétního dne a času lze činit na stránkách www.praha.eu v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".


Upozornění

V souvislosti se současnou situací na území Ukrajiny vydalo Ministerstvo dopravy ČR metodické doporučení v oblasti agendy řidičů, týkající se uznávání řidičských průkazů, profesní způsobilosti a paměťových karet (digitální tachograf) Ukrajiny.

Z důvodu zjednodušení řešení problematiky byly zpracovány životní situace, které se mohou týkat občanů Ukrajiny, kteří pobývají na území České republiky na základě uděleného víza – za účelem strpění na území (dočasná ochrana). Tyto informace jsou umístěny na stránkách Ministerstva dopravy zde.

 

Podle současně platné právní úpravy (z.č. 247/2000 Sb.,a z.č. 361/2000 Sb.) se držiteli českého řidičského průkazu místo průkazu profesní způsobilosti řidiče vydá řidičský průkaz nového typu, ve kterém je vyznačena informace o profesní způsobilosti formou harmonizujícího kódu.

Držiteli cizozemského řidičského průkazu je obecním úřadem obce s rozšířenou působností příslušným podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, podle sídla nebo místa podnikání řidiče nebo jeho zaměstnavatele vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče na jeho písemnou žádost ( žádost, skl.č. PPZR1,  je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)

 

Žadatel o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí dle § 52c doložit, že:

 • je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny (dokládá řidičským průkazem, průkaz profesní způsobilosti řidiče lze vydat pouze držitelům řidičského oprávnění v rozsahu skupin C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE 
 • zaplatil správní poplatek (200.- Kč)
 • úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
 • se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu nebo splnil podmínky předepsané § 48 zákona č. 247/2000 Sb. a je občanem
 1. členského státu EU a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo
 2. členského státu EU a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
 3. jiného než členského státu EU a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky

    Žadatel o vydání nebo výměnu průkazu profesní způsobilosti řidiče musí u odbavovací přepážky registru řidičů předložit:

 • svůj platný doklad totožnosti, kde je uveden trvalý pobyt na území ČR nebo přechodný pobyt na území ČR, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce 
 • shora uvedené náležitosti (zkoušku a výuku v rámci pravidelného školení  nahrazuje platné ( v době podání žádosti ) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, o jehož výměnu je žádáno nebo splnění podmínek bodů 3,4,5 níže uvedeného přechodného ustanovení zákona)
 • vlastnoručně podepsanou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče ( žádost obdrží v registru řidičů, osobní údaje žadatel nevyplňuje, vytisknou se až u odbavovací přepážky registru řidičů )
 • jednu průkazovou fotografii (barevná nebo černobílá 35x45 mm) (od 1.7.2018 již nebude nutné fotografii úřadu předložit)
 • cizozemský řidičský průkaz