Úřední doba:

Od 15. února 2021:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:    8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.


Elektronickou objednávku konkrétního dne a času lze činit na stránkách www.praha.eu v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".


Upozornění

V souvislosti se současnou situací na území Ukrajiny vydalo Ministerstvo dopravy ČR metodické doporučení v oblasti agendy řidičů, týkající se uznávání řidičských průkazů, profesní způsobilosti a paměťových karet (digitální tachograf) Ukrajiny.

Z důvodu zjednodušení řešení problematiky byly zpracovány životní situace, které se mohou týkat občanů Ukrajiny, kteří pobývají na území České republiky na základě uděleného víza – za účelem strpění na území (dočasná ochrana). Tyto informace jsou umístěny na stránkách Ministerstva dopravy zde.

 

Upřesnění obvyklého bydliště

S ohledem na přetrvávající problémy při prokazování obvyklého bydliště, zejména mimopražských žadatelů z důvodu nejednotného výkladu v rámci registrů řidičů napříč Českou republikou sděluji upřesnění, že obvyklé bydliště splňuje žadatel dle ustanovení § 2hh zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,, kde se uvádí, cit:

 

„Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou“.

Z výše uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že prokázání délky obvyklého bydliště je vázáno na 185 dní v kalendářním roce, nikoliv jen na 185 dní zpětně od podání žádosti (i když v některých případech to může být samozřejmě totožné).

Závěrem je nutné připomenout, že výše uvedené skutečnosti musí žadatel při podání žádosti o řidičské oprávnění (řidičský průkaz) doložit důkazními prostředky.

 

Podle současně platné právní úpravy (z.č. 247/2000 Sb.,a z.č. 361/2000 Sb.) se držiteli českého řidičského průkazu místo průkazu profesní způsobilosti řidiče vydá řidičský průkaz nového typu, ve kterém je vyznačena informace o profesní způsobilosti formou harmonizujícího kódu.

Držiteli cizozemského řidičského průkazu je obecním úřadem obce s rozšířenou působností příslušným podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, podle sídla nebo místa podnikání řidiče nebo jeho zaměstnavatele vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče na jeho písemnou žádost ( žádost, skl.č. PPZR1,  je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)

 

Žadatel o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí dle § 52c doložit, že:

 • je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny (dokládá řidičským průkazem, průkaz profesní způsobilosti řidiče lze vydat pouze držitelům řidičského oprávnění v rozsahu skupin C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE 
 • zaplatil správní poplatek (200.- Kč)
 • úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
 • se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu nebo splnil podmínky předepsané § 48 zákona č. 247/2000 Sb. a je občanem
 1. členského státu EU a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo
 2. členského státu EU a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
 3. jiného než členského státu EU a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky

    Žadatel o vydání nebo výměnu průkazu profesní způsobilosti řidiče musí u odbavovací přepážky registru řidičů předložit:

 • svůj platný doklad totožnosti, kde je uveden trvalý pobyt na území ČR nebo přechodný pobyt na území ČR, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce 
 • shora uvedené náležitosti (zkoušku a výuku v rámci pravidelného školení  nahrazuje platné ( v době podání žádosti ) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, o jehož výměnu je žádáno nebo splnění podmínek bodů 3,4,5 níže uvedeného přechodného ustanovení zákona)
 • vlastnoručně podepsanou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče ( žádost obdrží v registru řidičů, osobní údaje žadatel nevyplňuje, vytisknou se až u odbavovací přepážky registru řidičů )
 • jednu průkazovou fotografii (barevná nebo černobílá 35x45 mm) (od 1.7.2018 již nebude nutné fotografii úřadu předložit)
 • cizozemský řidičský průkaz