Postup vyřízení věci

Mezinárodní řidičské průkazy pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm  na území České republiky vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:

pracoviště:  Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
telefon:  
12444, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: 

 


ÚŘEDNÍ DOBA OD 1.7. DO 31.8.2020

pondělí až čtvrtek       8.00 - 15.00 hod.

pátek                            8.00 - 11.00 hod.

Doporučujeme využít elektronické rezervace termínu návštěvy na konkrétní den a hodinu. Prioritně budou odbavováni klienti předem objednaní.

Ostatní, neobjednaní klienti, budou odbavováni dle kapacitních možností registru řidičů s ohledem na nutnost dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu vždy od čtvrtka na dva týdny dopředu.

 


 

Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky.

Důležité upozornění:
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je každý žadatel o vydání nebo výměnu  mezinárodního řidičského průkazu povinen podat žádost a následně  převzít průkaz  osobně; zastupitelnost je nepřípustná.

Mezinárodní  řidičský  průkaz  České republiky  je  doplňkovým  dokladem  k  národnímu  řidičskému průkazu.  V České republice se vydávají  dva  vzory  mezinárodních  řidičských  průkazů  podle  úmluv  o silničním provozu,  a to vzor  podle vídeňské Úmluvy s platností na 3 roky a podle ženevské Úmluvy s platností na 1 rok. Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.


Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen úřadu předložit:

 • vyplněná žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 
  tiskopis Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je k dispozici:

  - v informacích registru řidičů, 
 • - současně je možné použít:
  - vytištění tiskopisu Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (pdf.)
   
 • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )
 • jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii rozměru 35 x 45 mm. (nutno přinést s sebou - fotograf byl v budově BCV k dispozici pouze do konce června 2018)
 • platný řidičský průkaz
 • 50,- Kč (správní poplatek bude vybrán v hotovosti)

Lhůty k vyřízení

Vydání mezinárodního řidičského průkazu je prováděno tzv. "na počkání".


Právní úprava

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005) 
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád