Postup vyřízení věci

Řidičské průkazy  pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm v České republice vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:

pracoviště:  Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
telefon:   12444, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: 

 

Od 15. února 2021:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:    8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.

 

Elektronickou objednávku konkrétního dne a času lze činit na stránkách www.praha.eu v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

 

S ohledem na vážnost současné epidemiologické situace a v souladu s přijatými opatřeními žádáme klienty, aby zvážili nutnost své návštěvy úřadu a přicházeli ve zcela nejnutnějších záležitostech.

 

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

 

   

Pro vydání řidičského průkazu již není nutné fotografii úřadu předkládat

(Řidičský průkaz vydáván od 1. 5. 2004 v provedení plastové karty, s omezením na 5 nebo 10 let -  Model Evropských společenství - na 5 let je omezen řidičský průkaz s oprávněním pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E , na 10 let v ostatních případech)

Žadatel je povinen osobně - zastoupení není možné - úřadu předložit:

  • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )

  • doklad o obvyklém bydlišti (§ 2 písm. hh) zák.č. 361/2000 Sb., v platném znění)

  • původní řidičský průkaz žadatele (pokud jej vlastní)

  • lhůta pro vydání řidičského průkazu: 20 dnů

 

Žádost o výměnu řidičského průkazu elektronickou cestou

Občané si mohou oficiálně podat žádost o výměnu svého řidičského průkazu elektronickou cestou od úterý 1. června 2021. Ministerstvo dopravy nově umožňuje výměnu tímto způsobem v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti.

Úkon se provádí po přihlášení do Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), kam je ale nutné mít přístup (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…). Dále je také podmínkou mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací je k dispozici na Portál občana - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Více informací získáte také v Informační leták mdcr

 


Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ plné moci. Současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz.

Žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)

Pokud je žádáno o výměnu řidičského průkazu, jehož platnost je kratší než 3 měsíce, je výměna zdarma. V opačném případě podléhá úkon správnímu  poplatku 200 Kč (bude vyměřen u odbavovací přepážky) 

Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě

správního poplatku ve výši 700.- Kč (bude vyměřen u odbavovací přepážky). To neplatí v případě prvního vydání řidičského průkazu po absolvování autoškoly. 

               

Další informace naleznete v rubrice " Formuláře, náležitosti, doklady "

 

 


 

Formuláře, náležitosti, doklady

 


 

Lhůty k vyřízení

V případě žádosti o vydání řidičského průkazu z jakéhokoliv důvodu - lhůta do 20 dnů (technologická lhůta pro zhotovení řidičského průkazu centrální výrobny dokladů). Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na stránce "Dopravně správní agendy - Řidičské průkazy". Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700.- Kč 
Vyřízení ostatních záležitostí v registru řidičů je prováděno tzv. "na počkání".


 

Právní úprava

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005) 
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád