Postup vyřízení věci

Řidičské průkazy  pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm v České republice vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:

pracoviště:  Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
telefon:   800 100 000, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: 

 

Od 15. února 2021:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:     8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.

 


Elektronickou objednávku konkrétního dne a času lze činit na stránkách www.praha.eu v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

S ohledem na vážnost současné epidemiologické situace a v souladu s přijatými opatřeními žádáme klienty, aby zvážili nutnost své návštěvy úřadu a přicházeli ve zcela nejnutnějších záležitostech.

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

 

   

Upozornění

V souvislosti se současnou situací na území Ukrajiny vydalo Ministerstvo dopravy ČR metodické doporučení v oblasti agendy řidičů, týkající se uznávání řidičských průkazů, profesní způsobilosti a paměťových karet (digitální tachograf) Ukrajiny.

Z důvodu zjednodušení řešení problematiky byly zpracovány životní situace, které se mohou týkat občanů Ukrajiny, kteří pobývají na území České republiky na základě uděleného víza – za účelem strpění na území (dočasná ochrana). Tyto informace jsou umístěny na stránkách Ministerstva dopravy zde.

 

Řidičský průkaz je od 1. 5. 2004 vydáván v provedení plastové karty, s omezením na 5 nebo 10 let -  Model Evropských společenství.

Na 5 let je omezen řidičský průkaz s oprávněním pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E , na 10 let v ostatních případech.

 

Žadatel je povinen osobně - zastoupení není možné - úřadu předložit:

  • občanský průkaz (v případě jeho ztráty cestovní pas),

  • cizinec předkládá povolení k pobytu a doklad o obvyklém bydlišti (§ 2 písm. hh) zák.č. 361/2000 Sb., v platném znění),

  • původní řidičský průkaz (pokud jej vlastní)

  •  

Pro vydání řidičského průkazu již není nutné fotografii úřadu předkládat.

Žádost o výměnu řidičského průkazu elektronickou cestou

Občané si mohou oficiálně podat žádost o výměnu svého řidičského průkazu elektronickou cestou od 1. června 2021. Ministerstvo dopravy nově umožňuje výměnu tímto způsobem v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti.

Úkon se provádí po přihlášení do Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), kam je ale nutné mít přístup (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…). Dále je také podmínkou mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací je k dispozici na Portál občana - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Více informací získáte také v Informační leták mdcr

 


 

Žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)

Pokud je žádáno o výměnu řidičského průkazu, jehož platnost je kratší než 3 měsíce, je výměna zdarma. V opačném případě podléhá úkon správnímu  poplatku 200 Kč (bude vyměřen u odbavovací přepážky) 

Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700.- Kč (bude vyměřen u odbavovací přepážky). To neplatí v případě prvního vydání řidičského průkazu po absolvování autoškoly. 

               

Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ plné moci. Současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz.

 

 


 

Formuláře, náležitosti, doklady

 


 

Lhůty k vyřízení

V případě žádosti o vydání řidičského průkazu z jakéhokoliv důvodu - lhůta do 20 dnů (technologická lhůta pro zhotovení řidičského průkazu centrální výrobny dokladů). Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na stránce „Dopravněsprávní činnosti - Vyzvednutí řidičského průkazu“. Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700,- Kč 
Vyřízení ostatních záležitostí v registru řidičů je prováděno tzv. "na počkání".


 

Právní úprava

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005) 
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád