Od 1. 1. 2012 platí nové ustanovení § 89a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

Tímto ustanovením je tedy povinnost, oznámit změnu zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, uložená předchozí právní úpravou pouze posuzujícímu lékaři rozšířena a je uložena všem lékařům obecně, tedy i lékařům specialistům. 

Pokud tedy jiný, než posuzující lékař, zjistí takovou změnu zdravotního stavu držitele řidičského oprávnění, která zakládá nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb., je lékař povinen tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Forma oznámení není v tomto případě zákonem stanovena.

Z oznámení však musí být zřejmé, kdo jej činí, tedy identifikační údaje zdravotnického zařízení a jméno lékaře, který oznámení podává, které věci se týká, tedy identifikační údaje oznamované osoby a co se navrhuje, tedy formulace oznámení o zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou. V případě oznámení o zdravotní způsobilosti s podmínkou se v oznámení uvede i tato podmínka.  

Je v zájmu věci, aby lékař, který takové oznámení provede, informoval o této skutečnosti i posuzujícího lékaře oznamované osoby, pokud je mu tento znám.

Pokud změnu zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel oznamuje příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností posuzující lékař, činí tak formou lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Při vyplňování posudku je třeba důsledně dbát na čitelné vyplnění všech identifikačních údajů posuzované osoby (řidiče), identifikačních údajů lékařského zařízení a jména posuzujícího lékaře, který posudek vydává. Dále je v posudku třeba vyplnit všechny skupiny řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel, kterých je oznamovaná osoba držitelem, a to v závislosti na jeho zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jednotlivých skupin a podskupin řidičského oprávnění.

Ilustrativní příklad vyplnění lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel:

Např. jedná-li se o držitele řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel skupin „A,B,C,D,D+E,T“, který přestal být zdravotně způsobilým k řízení motorových vozidel skupin „D,D+E,T“ řidičského oprávnění a nově je zdravotně způsobilým k řízení motorových vozidel s podmínkou „brýle“, bude lékařský posudek v části „Posuzovaná osoba“ vyplněn následujícím způsobem:  

Posuzovaná osoba

a) je zdravotně způsobilá pro skupinu řidičského oprávnění...................................

b) není zdravotně způsobilá pro skupinu řidič.oprávnění................D,D+E,T.............

c) je zdravotně způsobilá s podmínkou pro skupinu řidič.oprávnění......A,B,C................

   .......BRÝLE.......      

 

V případě, že je lékařský posudek držitelem řidičského oprávnění přikládán k žádosti, doporučujeme žadatelům, aby s odkazem na výše uvedené, všechny údaje v posudku překontrolovali a správnímu orgánu předkládali posudky vyplněné popsaným, zákonem stanoveným způsobem.