UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE

 

S ohledem na vyhlášený nouzový stav upozorňujeme řidiče, kteří budou žádat o vrácení řidičského oprávnění, že se lhůty k podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění žádným způsobem nestaví, resp. neprodlužují o tuto dobu nouzového stavu. Doporučujeme řidičům, kteří nemohou podat žádost osobně na Magistrátu hl. m. Prahy z důvodu omezeného provozu, podat žádost poštou či na jakékoliv podatelně magistrátu. V případě, že žádost bude vykazovat nedostatky, popř. nebudou přiloženy všechny zákonné přílohy (dopravně-psychologické vyšetření, posudek o zdravotní způsobilosti nebo doklad o odborné způsobilosti), bude žadatele kontaktovat příslušný referent k doložení chybějících podkladů. Z tohoto důvodu žádáme řidiče, aby důsledně uváděli ve své žádosti kontaktní telefonní číslo a mailovou adresu pro urychlení komunikace.

 

 

Vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl ze zdravotních důvodů, upravuje  § 100 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl.m. Prahy ( Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19 ) jako věcně a místně příslušný správní orgán pro žadatele, jejichž adresa obvyklého bydliště je v Praze.

 

Úřední doba:

Od 15. února 2021:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:    8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.

 

Elektronickou objednávku konkrétního dne a času lze činit na stránkách www.praha.eu v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

 

S ohledem na vážnost současné epidemiologické situace a v souladu s přijatými opatřeními žádáme klienty, aby zvážili nutnost své návštěvy úřadu a přicházeli ve zcela nejnutnějších záležitostech.

 

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

 


Žádost o vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů (formulář žádosti - pdf.) lze podat na jakékoliv podatelně Magistrátu hl. m. Prahy, nebo poštou (podpis žadatele musí být úředně ověřen) nebo datovou schránkou. V případě podání žádosti prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci (může být i neověřená) musí být k žádosti přiložen doklad totožnosti žadatele i zmocněnce.

O možnosti převzetí vyhotoveného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění bude žadatel vyrozuměn telefonicky nebo případně po dohodě e-mailem.

Na vydání rozhodnutí se vztahují obecné lhůty uvedené v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, tím se však nerozumí "na počkání", ale v řádu několika dnů.

Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel osobně nebo zástupce na základě plné moci žadatele  ( není nutná ověřená plná moc ).

Žádost o vrácení řidičského oprávnění  musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno:

a) jméno a příjmení žadatele,

b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,

c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele,

d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti,

e) řidičské oprávnění příslušné skupiny nebo skupin, o jehož vrácení je žádáno.

K žádosti musí být přiložen:

1) platný doklad totožnosti žadatele,

2) posudek o zdravotní způsobilosti ( vzor formuláře posudku-může být i v jiném formátu a uspořádání, ale s uvedením všech náležitostí dle vzoru )vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní,  posuzujícím lékařem se rozumí:

a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen "registrující poskytovatel"),

b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb,

c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb.

3) doklad o odborné způsobilosti žadatele, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.