Vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl ze zdravotních důvodů, upravuje  § 100 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl.m. Prahy ( Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19 ) jako věcně a místně příslušný správní orgán pro žadatele, jejichž adresa obvyklého bydliště je v Praze.

 

ÚŘEDNÍ DOBA OD 1.7. DO 31.8.2020

pondělí až čtvrtek       8.00 - 15.00 hod.

pátek                            8.00 - 11.00 hod.

 

Doporučujeme využít elektronické rezervace termínu návštěvy na konkrétní den a hodinu. Prioritně budou odbavováni klienti předem objednaní.

Ostatní, neobjednaní klienti, budou odbavováni dle kapacitních možností registru řidičů s ohledem na nutnost dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu vždy od čtvrtka na dva týdny dopředu.


Žádost o vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů ( formulář žádosti - pdf. )lze podat u přepážky registru řidičů, nebo poštou nebo datovou schránkou.

O možnosti převzetí vyhotoveného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění bude žadatel vyrozuměn telefonicky nebo případně po dohodě e-mailem.

Na vydání rozhodnutí se vztahují obecné lhůty uvedené v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, tím se však nerozumí "na počkání", ale v řádu několika dnů.

Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel osobně nebo zástupce na základě plné moci žadatele  ( není nutná ověřená plná moc ).

Žádost o vrácení řidičského oprávnění  musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno:

a) jméno a příjmení žadatele,

b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,

c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele,

d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti,

e) řidičské oprávnění příslušné skupiny nebo skupin, o jehož vrácení je žádáno.

K žádosti musí být přiložen:

1) platný doklad totožnosti žadatele,

2) posudek o zdravotní způsobilosti ( vzor formuláře posudku-může být i v jiném formátu a uspořádání, ale s uvedením všech náležitostí dle vzoru )vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní,  posuzujícím lékařem se rozumí:

a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen "registrující poskytovatel"),

b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb,

c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb.

3) doklad o odborné způsobilosti žadatele, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.