Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen osobně - zastoupení není možné - úřadu předložit:

  • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt (podrobnosti uvedeny v § 92 odst. 4 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu v platném znění)
  • v případě rozšíření stávajícího řidičského oprávnění vrací žadatel původní řidičský průkaz
  • 200,- Kč - poprvé udělené řidičské oprávnění (u poprvé uděleného řidičského oprávnění lze vydat řidičský průkaz pouze ve lhůtě do 20 dnů) 
  • 200,- Kč - při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 20 dnů) 
  • 700.- Kč- při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů) 
  • doklad o odborné způsobilosti (žádost o přijetí k výuce a výcviku) - ne starší 6 měsíců
  • čestné prohlášení žadatele (obsah uveden v § 92 odst. 3 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu v platném znění)
  • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem ve smyslu Přílohy 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem 

Žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů ( nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)

Žadateli bude vydán nový řidičský průkaz (model ES) ve lhůtě do 20 dnů nebo do 5 pracovních dnů.(Ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze vydat řidičský průkaz pouze držiteli řidičského oprávnění, který si jej po výcviku a zkoušce rozšířuje)  Do doby, než žadatel převezme na úřadu registru řidičů řidičský průkaz, není oprávněn řídit motorová vozidla skupin, o jejichž udělení nebo rozšíření žádá.  Žádné "prozatímní oprávnění"  pro řízení motorových vozidel do doby vydání řidičského průkazu nelze vydat.  

Správní poplatek bude vyměřen u odbavovací přepážky