Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen osobně - zastoupení není možné - úřadu předložit:

  • žádost o udělení řidičského oprávnění - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)
  • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt (podrobnosti uvedeny v § 92 odst. 4 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu v platném znění)
  • v případě rozšíření stávajícího řidičského oprávnění vrací žadatel původní řidičský průkaz
  • 200,- Kč - poprvé udělené řidičské oprávnění (u poprvé uděleného řidičského oprávnění lze vydat řidičský průkaz pouze ve lhůtě do 20 dnů) 
  • 200,- Kč - při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 20 dnů) 
  • 700.- Kč- při rozšíření stávajícího řidičského oprávnění (lhůta vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů) 
  • doklad o odborné způsobilosti (žádost o přijetí k výuce a výcviku) - ne starší 6 měsíců
  • čestné prohlášení žadatele (obsah uveden v § 92 odst. 3 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu v platném znění)
  • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem ve smyslu Přílohy 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem ( posudek nemůže být nahrazen dokladem o zdravotní způsobilosti uvedeném v žádosti o řidičské oprávnění, neboť se v tomto případě jedná o zápis lékaře ke splnění podmínky pro přijetí k výuce a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění a vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a tento zápis neobsahuje všechny náležitosti, které jsou vzorem posudku stanoveny ) 

Žadateli bude vydán nový řidičský průkaz (model ES) ve lhůtě do 20 dnů nebo do 5 pracovních dnů.(Ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze vydat řidičský průkaz pouze držiteli řidičského oprávnění, který si jej po výcviku a zkoušce rozšířuje)  Do doby, než žadatel převezme na úřadu registru řidičů řidičský průkaz, není oprávněn motorová vozidla řídit. Žádné "prozatímní oprávnění"  pro řízení motorových vozidel do doby vydání řidičského průkazu nelze vydat.