Postup vyřízení věci

Výdej dat z registru řidičů formou výpisu  z evidenční karty řidiče nebo výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území ČR zajišťuje:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

pracoviště:  Na Pankráci 1685/17,19,  Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
telefon:   12444, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: 

 


ÚŘEDNÍ DOBA OD 1.7. DO 31.8.2020

pondělí až čtvrtek       8.00 - 15.00 hod.

pátek                            8.00 - 11.00 hod.

Doporučujeme využít elektronické rezervace termínu návštěvy na konkrétní den a hodinu. Prioritně budou odbavováni klienti předem objednaní.

Ostatní, neobjednaní klienti, budou odbavováni dle kapacitních možností registru řidičů s ohledem na nutnost dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu vždy od čtvrtka na dva týdny dopředu.


 

Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky.

Důležité upozornění:

Výdej dat z registru řidičů je Magistrát hlavního města Prahy, dle § 121 zákona č. 361/2000 Sb. oprávněn poskytnout na základě písemné žádosti, podané žadatelem osobně nebo v zastoupení nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby žadatele pouze:

 • fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené
 • jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem. ( ověřená plná moc )

Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen úřadu předložit:

 • vyplněnou žádost o výdej dat z registru řidičů 
  tiskopis Žádost o výdej dat z registru řidičů   je k dispozici:

- v informacích registru řidičů, 
- současně je možné použít:

- vytištění tiskopisu Výdej dat z registru řidičů (formát pdf) 

platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )  

 • 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další započatou stránku

 


Lhůty k vyřízení

Vyřízení této záležitosti v registru řidičů je prováděno tzv. "na počkání".


Právní úprava

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005) 
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Poznámka: Ověřený výstup z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení vydá na žádost řidiče kontaktní místo veřejné správy - CzechPoint.