Postup vyřízení věci

Výdej dat z registru řidičů formou výpisu  z evidenční karty řidiče nebo výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území ČR zajišťuje:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

pracoviště:  Na Pankráci 1685/17,19,  Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
telefon:   12444, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: 

 


Úřední doba:

Od 15. února 2021:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:    8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.

 

Elektronickou objednávku konkrétního dne a času lze činit na stránkách www.praha.eu v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

 

S ohledem na vážnost současné epidemiologické situace a v souladu s přijatými opatřeními žádáme klienty, aby zvážili nutnost své návštěvy úřadu a přicházeli ve zcela nejnutnějších záležitostech.

 

 

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

 


 

Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky.

Důležité upozornění:

Výdej dat z registru řidičů je Magistrát hlavního města Prahy, dle § 121 zákona č. 361/2000 Sb. oprávněn poskytnout na základě písemné žádosti, podané žadatelem osobně nebo v zastoupení nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby žadatele pouze:

  • fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené
  • jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem. ( ověřená plná moc )

Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen úřadu předložit:

  • vyplněnou žádost o výdej dat z registru řidičů

                 - tiskopis Žádost o výdej dat z registru řidičů  je k dispozici v informacích registru řidičů

                 - současně je možné použít  vytištění tiskopisu Výdej dat z registru řidičů (formát pdf) 

  • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu)  
  • 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další započatou stránku

 


Lhůty k vyřízení

Vyřízení této záležitosti v registru řidičů je prováděno tzv. "na počkání".


Právní úprava

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005) 
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Poznámka: Ověřený výstup z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení vydá na žádost řidiče kontaktní místo veřejné správy - CzechPoint.