Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu  v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

INFORMACE TEL. 236 005 491

Na pracoviště oddělení techniků (dovozy, přestavby, technické změny) se nelze elektronicky objednat.


Magistrát hlavního města Prahy odbor dopravněsprávních činností

Vážení klienti,

Na pracovišti registru vozidel v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19 u okének č. 34 až 37 se provádí pouze příjem žádostí o přidělení či rezervaci registrační značky na přání, registrace či změny s tím související a dále o vydání RZ na nosiče kol a náhradních RZ za poškozené, již přidělené. Od 1. dubna 2019 přidělování registračních značek série EL a registrace elektrických vozidel. Dále se zde přijímají žádosti o výdej paměťové karty vozidla (podniku) a servisní paměťové karty pro systém digitálního tachografu a žádosti o výdej dat z registru vozidel.

Shora uvedené žádosti, se kromě registrace elektrických vozidel, na ostatních pracovištích registru vozidel zdejšího úřadu nevyřizují!


Vybrané změny v evidenci vozidel vyplývající z novely zákona č.56/2001 Sb., účinné od 1.3. 2023

Doporučený vzor žádosti o rezervaci standardní RZ (určeno zejména pro dopravce)

 Změny v oblasti schvalování TZ

 

 

S účinností od 1. dubna 2019 mohou vlastníci nebo provozovatelé silničního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o přidělení registrační značky serie „EL“ (registrační značka elektrického vozidla), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík:

 1. výlučně

 2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50g/km

Výměny RZ u elektrických vozidel již registrovaných a registrace těchto vozidel  v rámci MHMP probíhají na všech přepážkových pracovištích určených pro registraci vozidel a zápisy změn údajů, pro odbavování zprostředkovatelů, včetně pracoviště hromadného podání žádostí. Tabulky RZ EL  budou vydány současně s vyřízením žádosti nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne podání žádosti. V případě zápisu elektrického vozidla do registru, kdy vlastník vozidla požaduje přidělení této RZ, uvede tuto skutečnost na žádost o zápis vozidla do registru („žádám o přidělení RZ EL“).

V případě již registrovaného vozidla je před vydáním RZ serie EL nutno odevzdat příslušný počet tabulek s dosavadní RZ.

 

Informace k zadrženým osvědčením o registraci vozidla

Osvědčení o registraci vozidla zadržená na základě ust. § 6b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích… ve znění pozdějších předpisů, zaslaná zdejšímu úřadu, budou provozovateli  vydána na pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, (registr historických a sportovních vozidel) dle ust. § 6c téhož předpisu, po předložení protokolu o technické prohlídce, z něhož bude patrné, že :

a)    nebezpečné závady zjištěné při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy byly odstraněny, nebo

b)    vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, jde-li o nebezpečné závady zjištěné při objasňování dopravní nehody.

Provozovatel dále předloží doklad totožnosti a v případě zastoupení  zmocněncem se tento prokáže  udělenou písemnou plnou mocí.


Vážení klienti,
dnem 1.1.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ..., ve znění pozdějších předpisů, která zavedla možnost přidělení či rezervace tzv. registračních značek na přání, tvořenou žadatelem zvolenou kombinací alfanumerických znaků a současně možnost požádat o vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosiče kol), nebo v případě poškození tabulky s RZ, případně RZ na přání.

Vzhledem k tomu, že proces rozhodování podléhá postupu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále s ohledem na zajištění dodávek vyrobených registračních značek od výrobce a z důvodů dodržení stanovených lhůt k vydání, jsou žádosti v rámci činnosti pražského registru vozidel vyřizovány výhradně na pracovišti v Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19, u přepážek č. 34 - 37. Pokud jde o tabulku RZ k umístění na nosiče kol a náhradní tabulku za poškozenou, je třeba předložit formulář „žádost o vydání tabulky s registrační značkou" a dále předložit doklad totožnosti, technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla a u náhradní tabulky poškozenou tabulku s RZ. Správní poplatek činí 600,- Kč za každou tabulku. Žádost je k dispozici na webových stránkách MHMP pod adresou www.praha.eu v rubrice „potřebuji řešit - registr vozidel" (viz. níže).

Vzor žádosti o přidělení či rezervaci registrační značky na přání zákon ani prováděcí předpis nestanoví, doporučujeme tedy použít formu žádosti, kterou jsme připravili a obdržíte ji na místě. Její vzor je přiložen a obsahuje zároveň text příslušných ustanovení zákona, řešících předmětnou problematiku. V zájmu hladkého průběhu řízení doporučujeme žádost podávat osobně, v případě že požadovaná kombinace bude vyhodnocena jako nepřípustná nebo půjde o kombinaci již rezervovanou, může žadatel na místě zvolit bez průtahů kombinaci jinou.

Správní poplatek za rezervaci registrační značky na přání činí 500,- Kč, v případě změny vlastníka nebo provozovatele, při zápisu zániku nebo vyřazení vozidla z provozu a při přidělení vývozní registrační značky, kdy si chce RZP vlastník vozidla rezervovat na jiné vozidlo činí správní poplatek 300,- Kč.

Správní poplatek za vydání RZ na přání činí 5 000,- Kč za každou tabulku a je splatný po nabytí právní moci vydaného kladného rozhodnutí!

V případě rezervace registrační značky na přání počíná lhůta k podání žádosti o přidělení této rezervované RZP dnem podání žádosti!

 

Vzor žádosti o přidělení či rezervaci registrační značky najdete zde.

 

Vážení klienti,

 V případě zasílání plných mocí elektronickou cestou, prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem, opatřete pro snadnou identifikaci tuto písemnost zkratkou „CRV“ za níž bude následovat série a číslo technického průkazu  „CRVAA000000“ (bez mezer), nebude-li k dispozici technický průkaz, uveďte za zkratku CRV kód XY a posledních šest znaků VIN čísla : „CRVXY123456“.

Zmocněnci sdělte ID datové zprávy, pod kterým byla plná moc doručena tak, aby jí mohl uvést do žádosti ! 

Zákonná lhůta k hlášení změny činí 10 pracovních dnů.

Datová schránka Magistrátu hl.m. Prahy: 48ia97h

 


A) veškeré evidenční úkony v registru vozidel

Formuláře (veškeré zákonem stanovené přílohy k žádostem je třeba předkládat v originálu):


!!! Upozornění:

Na přepážkových pracovištích, kde je odbavování prováděno prostřednictvím vyvolávacího systému, je třeba ke každému úkonu vyzvednout jedno pořadové číslo. Požadavky zmocněnců o zápisy příslušných změn a registrací jsou vyřizovány pouze v rámci jedné žádosti denně. V případě potřeby vyřízení více požadavků na základě zmocnění lze využít služeb příslušného pracoviště v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88, kde lze na základě vyzvednutého pořadového čísla vyřídit až 4 žádosti. Větší počet žádostí lze řešit prostřednictvím pracoviště pro hromadná podání na totožné adrese. Tohoto způsobu odbavení mohou využít i klienti, kteří nevyžadují odbavení tzv. na počkání, bez ohledu na počet žádostí. Žádosti jsou vyřizovány ve lhůtě jednoho týdne.


 

 

 

Pracoviště registru vozidel:

 

Úřední hodiny jsou uvedeny bez 30 min. zákonné přestávky na oběd v rozmezí 11.00 - 13.00, které budou čerpány jednotlivými pracovníky průběžně.

 

Pracoviště  Adresa  Telefon
 / Online rezervace
Pracovní doba  Poznámky 
Praha 4  Na Pankráci 1685/17,19
 • 236 005 960,
 • 236 005 961
 • 236 005 962
 • rezervace
 • pondělí a středa

08.00 - 18.00

 • pátek

08.00 - 11.00

 • úterý a čtvrtek

08.00 - 15.00

 

Na tomto pracovišti se vyřizují pouze žádosti o registrační značky na přání, pro elektrická vozidla, třetí značky na nosiče kol, karty podniku a servisní karty pro systém digitální tachograf a žádosti o výdej dat z registru vozidel. V případě jiných požadavků se obracejte na ostatní příslušná pracoviště.

 

Pracoviště   Adresa Telefon
 / Online rezervace
Pracovní doba  Poznámka
Praha 3 Jarov,
Osiková 2
 • pondělí a středa

08.00 - 18.00

 • úterý a čtvrtek

08.00 - 15.00

 • pátek

zavřeno

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel. Vyřazování vozidel z provozu se zde neprovádí. Úkony, při kterých je potřeba přítomnost techniků, se zde nevykonávají.
         
Praha 9  Vysočany,
Na Výběžku 1023/7

 

 • pondělí a středa

08.00 - 18.00

 • úterý a čtvrtek

08.00 - 15.00

 • pátek

zavřeno

 

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel. Včetně vyřazení vozidla. 
 

 

 

 
Vysočany,
Na Výběžku 1023/7
 • 236 003 816
 • 236 003 817
 •  dovozy,technické změny

 

 • pondělí a středa

08.00 - 18.00

 • úterý a čtvrtek

08.00 - 15.00

 • pátek

zavřeno

Toto pracoviště je zaměřené na dovezená vozidla ze zahraničí - registrace, popřípadě schvalování technické způsobilosti a hlášení technických změn.

         
Praha 10 

Bohdalec,
Nad Vršovskou
horou 88

- přepážkové pracoviště registru silničních vozidel

 

 • pondělí a středa

08.00 - 18.00

 • úterý a čtvrtek

08.00 - 15.00

 • pátek

08.00 - 11.00

 

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování náležitostí registru vozidel.

Na tomto pracovišti můžete také vyřadit vozidlo z provozu a podat žádost o vystavení druhopisu TP za ztracený či odcizený.

Bohdalec,
Nad Vršovskou
horou 88

 

 

Registr historických
a sportovních vozidel

Výdej zadržených ORV

 •  236 003 782

___________________

Registrace jednotlivě dovezených vozidel

 • 236 003 769
 • 236 003 770

___________________

Zápis technických změn

 • 236 003 766

___________________

Hromadné podání dovezených vozidel pro
5 ks a více v týž den

 • 236 003 772
 • 236 003 773

 

 • pondělí a středa

08.00 - 18.00

 • úterý a čtvrtek

08.00 - 15.00

 • pátek

zavřeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pracovišti se vyřizují pouze záležitosti registru historických
a sportovních vozidel. Pracoviště je dále zaměřené na dovezená vozidla ze zahraničí - registrace, popřípadě schvalování technické způsobilosti a hlášení technických změn a výdej zadržených ORV.

Bohdalec,
Nad Vršovskou
horou 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohdalec,
Nad Vršovskou horou 88

Registr silničních vozidel - pracoviště určené pro zmocněnce s počtem až 4 požadavků

 • 236 00 3791
 • 236 00 3074
 • 236 00 3075

 

 

 

 

 

Registr silničních vozidel- pracoviště určené pro hromadná podání.

 • 236 003 783
 • 236 003 761
 • pondělí a středa

08.00 - 18.00

 • úterý a čtvrtek

08.00 - 15.00

 • pátek

zavřeno

 

 


 • pondělí a středa

08.00 - 18.00

 • úterý a čtvrtek

08.00 - 15.00

 • pátek

zavřeno

Pracoviště je určeno výhradně k odbavování zmocněnců s počtem až 4 požadavků

Vyřazení vozidel z provozu se zde neprovádí!!!

 

 

 

Pracoviště je určeno výhradně pro hromadná podání. Vyřazení vozidel z provozu se zde neprovádí.

         
Praha 6 - Břevnov

Radimova 39

 

 • 236 005 885
 • 236 005 875
 • 236 005 837
 • 236 005 842
 • 236 005 846
  (registr)
 • rezervace
 • pondělí a středa

08.00 - 18.00

 • úterý a čtvrtek

08.00 - 15.00

 • pátek

zavřeno

 

Toto pracoviště je zaměřené na vyřizování záležitostí registru vozidel. Včetně vyřazení vozidla.

Radimova 39

 

 

 • 236 005 849
 • 236 005 837
  (dovoz)
 • pondělí a středa

08.00 - 18.00

 • úterý a čtvrtek

08.00 - 15.00

 • pátek

zavřeno

Toto pracoviště je zaměřené na dovezená vozidla ze zahraničí - registrace, popřípadě schvalování technické způsobilosti a hlášení technických změn.

Výše správních poplatků za nejčastější úkony prováděné v registru vozidel (Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích:

Položka 26

a) Zápis do registru vozidel, nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li    
- o motocykl do 50 cm3 300
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700
b)vyřazení vozidla z provozu 200
c) Vydání tabulky registrační značky 200
  za každou tabulku
d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky 500
  za každou tabulku
e) Zápis změny do technického průkazu vozidla    
a do registru vozidel 50
  za každou změnu
Vydání tabulky registrační značky na přání 5000
  za každou tabulku
Vydání tabulky s RZ již přidělenou (nosič kol, za poškozenou) 600
  za každou tabulku

B) Dovezená vozidla ze zahraničí

Bližší informace naleznete zde

Žádosti o registrace dovezených vozidel ze zahraničí a žádosti o schválení jejich technické způsobilosti, s ohledem na množství podaných žádostí a vzhledem ke složitějšímu postupu, nejsou vyřizovány na počkání.

C) Schvalování technické způsobilosti a obnova identifikátorů:

 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla (přestavba ve smyslu ust. § 73 - 74, zák. č. 56/2001 Sb.)
 • Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla (výroba ve smyslu ust. § 29 - 33, zák. č. 56/2001 Sb.)
 • Obnova identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru) nečitelných korozí, po opravě, po odcizení apod. (změna ve smyslu ust. § 11 zák. č. 56/2001 Sb.) 

Pracoviště:
Praha 4, Na Pankráci 1685/17 , 19, 6. patro č. dv. 6.045
tel. 236 005 424, 236 005 436

Pondělí a středa: 8:00 - 18:00 hod.

Úterý a čtvrtek:    8:00 - 15:00 hod.

Pátek:                  8:00 - 11:00 hod.

 


Právní úprava

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti   vozidel