Zákonem č. 297/2011 Sb. ze dne 6. září 2011, byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Změna mimo jiné zavedla novou skutkovou podstatu správního deliktu, ze kterého lze při splnění zákonem předpokládaných podmínek shledat odpovědným provozovatele vozidla bez ohledu na to, že vozidlo v inkriminovanou dobu řídila zřejmě jiná osoba. V novelizovaném znění zákona o silničním provozu je tato nová právní úprava zakotvena v ust. § 125f až § 125h.

Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu nezajistí, aby při užití jím provozovaného vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. Podmínkou je, že nedodržení uvedených povinností bude zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo bude zadokumentováno jako neoprávněné zastavení nebo stání, přičemž takové jednání vykazuje znaky přestupku podle zákona o silničním provozu a nebude mít za následek dopravní nehodu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností správní delikt takto projedná, pouze pokud:

  • učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a
  • nezahájil řízení o přestupku (vůči řidiči) a věc odložil podle § 66 odst. 3 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo
  • řízení o přestupku zastavil podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích, protože obviněnému z přestupku (řidiči) nebylo spáchání skutku prokázáno.

Speciálním postupem předcházejícím případnému řízení o správním deliktu je zaslání výzvy provozovateli vozidla k úhradě určené částky podle § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu. V případě, že provozovatel vozidla hodlá uvedenou částku dobrovolně uhradit a zprostit tak sebe nebo jinou fyzickou osobu odpovědnosti za spáchaný přestupek, musí být tato částka uhrazena do 15 dnů ode dne doručení výzvy, tj. nejpozději poslední den této lhůty připsána na příjmový účet Magistrátu hlavního města Prahy.

Pro ověření bankovního spojení, které výzva provozovateli vozidla k úhradě určené částky obsahuje, zde uvádíme číslo příjmového účtu Magistrátu hlavního města Prahy:

133014–5157998 / 6000

IBAN:   CZ74 6000 1330 1400 0515 7998
SWIFT: PMBPCZPP

Variabilní symbol je vygenerován pro každý případ zvlášť, počáteční trojčíslí je:

721.... (odd. správního řízení Odboru dopravněsprávních činností, Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 4. patro)

501.... (odd. přestupkového řízení Odboru dopravněsprávních činností, Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 2. patro)

V případě, že provozovatel vozidla uhradí určenou částku po lhůtě splatnosti, Magistrát hlavního města Prahy ji bezodkladně vrátí (viz § 125h odst. 7 zákona o silničním provozu).