Dle ustanovení § 125f až § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se právnická nebo fyzická osoba dopustí přestupku provozovatele vozidla tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu nezajistí, aby při užití jím provozovaného vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. Podmínkou je, že nedodržení uvedených povinností bude zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo bude zadokumentováno jako neoprávněné zastavení nebo stání, přičemž takové jednání vykazuje znaky přestupku podle zákona o silničním provozu, nemá za následek dopravní nehodu a totožnost řidiče (pachatele přestupku) není známa.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností přestupek provozovatele vozidla takto projedná, pouze pokud:

  • učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a
  • nezahájil řízení o přestupku (vůči řidiči) a věc odložil podle § 76 odst. 1 písm. l) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo
  • řízení o přestupku zastavil podle § 86 odst. 1 písm. c) téhož zákona, protože obviněnému z přestupku (řidiči) nebylo spáchání skutku prokázáno.

Speciálním postupem předcházejícím případnému řízení o přestupku provozovatele vozidla je zaslání výzvy provozovateli vozidla k úhradě určené částky podle § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu. V případě, že provozovatel vozidla hodlá uvedenou částku dobrovolně uhradit a zprostit tak sebe nebo jinou fyzickou osobu odpovědnosti za spáchaný přestupek, musí být tato částka uhrazena do 30 dnů ode dne doručení výzvy, tj. nejpozději poslední den této lhůty připsána na příjmový účet Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Pro ověření bankovního spojení, které výzva provozovateli vozidla k úhradě určené částky obsahuje, zde uvádíme číslo příjmového účtu Magistrátu hlavního města Prahy:

133014–5157998 / 6000

IBAN: CZ74 6000 1330 1400 0515 7998
SWIFT: PMBPCZPP

 

Variabilní symbol je vygenerován pro každý případ zvlášť, počáteční trojčíslí je:

502.... (oddělení správního řízení Odboru dopravněsprávních činností, Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 2. patro)

 

V případě, že provozovatel vozidla uhradí určenou částku po lhůtě splatnosti, Magistrát hlavního města Prahy ji bezodkladně vrátí (viz § 125h odst. 7 zákona o silničním provozu).