• Zaplatil jsem určenou částku až po lhůtě nebo mohu ještě zaplatit po lhůtě?

Pokud chce provozovatel zaplatit, nutno požádat písemně, nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, o prominutí zmeškání úkonu, spolu s uvedením důvodu žádosti. Následně je vyrozuměn o dalším postupu.

 • Zaslal jsem do špatné banky (kód banky 0600 místo 6000).

Pokud ještě neuplynula 30denní lhůta pro zaplacení, je možno zaplatit znova. Pokud již uplynula, vyčkat dalšího kroku správního orgánu, v důvodných případech požádat o zmeškání úkonu - viz odpověď "Zaplatil jsem určenou částku až po lhůtě".

 • Zapsání bodů – karta řidiče, když zaplatím určenou částku, budu mít záznam v kartě řidiče?

V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o sankci za přestupek řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla. Uvedený přestupek se nezapisuje do žádné evidence, neboť existuje pouze evidenční karta řidiče, ne provozovatele.

 • Jakým způsobem mohu zaplatit?

Bezhotovostní platbou na číslo účtu 133014-5157998 / 6000, IBAN: CZ74 6000 1330 1400 0515 7998, SWIFT: PMBPCZPP, PPF banka a.s., konstantní symbol 0558, variabilní symbol je generován individuálně.  Na stejný účet lze zaplatit poštovní poukázkou  (konstantní symbol 0379) popř. v hotovosti s výše uvedenými údaji pro bezhotovostní platbu na pokladnách Magistrátu hl. m. Prahy, Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a Jungmannova 35/29, Praha 1 (aktuální provozní doba je dostupná na www.praha.eu). Všechny potřebné údaje pro platební styk jsou výrazně uvedeny na výzvě k uhrazení určené částky.

 • Nemohl jsem si vyzvednout zásilku na poště (provozovatel např. v cizině).

Po 10 dnech od uložení je zásilka vhozena do schránky, přičemž desátý den ode dne vyrozumění o uložení se považuje zásilka za doručenou a ode dne následujícího se počítá lhůta 30 dní na zaplacení, tak aby nejpozději 30. den byly peníze na účtu správního orgánu.

 • Požádal jsem o prominutí zmeškání lhůty, zaplatil a platba se mi vrátila opět zpátky. Co mám dělat?

Bylo opravdu řádně zaplaceno na správný účet se správným var. symbolem? Pokud ano, kontaktovat, prostřednictvím Pražského kontaktního centra-informační linky MHMP, příslušného referenta. Pokud ne, vyčkat dalšího postupu správního orgánu, neboť opětovné zmeškání lhůty již nebude povoleno. 

 • Nenapsal jsem registrační značku do zprávy pro příjemce při placení určené částky.

Nejedná se o závažnou chybu, důležité je hlavně číslo účtu, kód banky a variabilní symbol. 

 • Chci nahlásit, kdo vozidlo řídil.

Jedná se o podání ve smyslu správního řádu, které lze učinit pouze písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky s pomocí zaručeného elektronického podpisu. Popřípadě faxem nebo elektronicky bez el. podpisu, toto podání ale musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, nebo ústně do protokolu nebo elektronicky s využitím zaručeného el. podpisu. Pokud není doplněno, k takovému podání se nepřihlíží. 

 • Chci se podívat na fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán.

Prostřednictvím Pražského kontaktního centra-informační linky MHMP nebo aplikace dostupné na Vyhledání oprávněné osoby (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu) zjistit kontakt na příslušného referenta a toho kontaktovat s tímto požadavkem.

 • Chci zaslat předmětnou fotodokumentaci k přestupku.

Fotodokumentace k předmětnému přestupku se automaticky nezasílá, na základě domluvy s příslušným referentem je ale možnost do ní nahlédnout a pořídit si kopii. 

 • Vozidlo v době spáchání přestupku již změnilo majitele, vozidlo jsem prodal jiné osobě.

Zaslat k spisové značce předmětné výzvy kopii Technického průkazu osvědčující uvedenou skutečnost. V případě, že kopie není k dispozici oznámit tuto skutečnost písemně správnímu orgánu. 

 • Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu.

Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, odpovídá provozovatel vozidla za přestupek a případně uloženou sankci pak může na podkladě smluv, uzavřených s nájemcem, v občanskoprávním řízení vymáhat po skutečném pachateli jednání majícího znaky přestupku. Provozovatelem vozidla je ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) pouze vlastník vozidla, uvedený v technickém průkazu anebo jiná fyzická nebo právnická osoba, zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem (tato osoba je pak v TP a v centrálním registru vozidel uvedena jako provozovatel vozidla).

 • Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky.

Nutno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti vypůjčitele, aby mu bylo možno doručovat písemnosti. Pokud se však nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti konkrétní osobě, správní orgán věc odloží a za přestupek odpovídá provozovatel vozidla, který pak může případně uloženou sankci na podkladě výpůjční smlouvy, uzavřené s cizozemským řidičem, vymáhat v občanskoprávním řízení.  

 • Vozidlo je prodáno, ale je stále v převodu, takže se v registru vozidel objevuje minulý vlastník.

Písemně tuto skutečnost oznámit správnímu orgánu, popř. doložit listinou a obrátit se na příslušný obecní úřad, který vede registr řidičů, aby postihl nového vlastníka za nesplnění registrační povinnosti (neohlásil změnu do 10 pracovních dnů).

 • Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru vozidel.

Písemně tuto skutečnost oznámit správnímu orgánu, popř. doložit listinou a uskutečnit spolu s novým vlastníkem vozidla řádný převod. V takovém případě ale za přestupek provozovatele vozidla odpovídá držitel, evidovaný v centrálním registru vozidel resp. uvedený v technickém průkazu vozidla.

 • Nesouhlasím s přestupkem.

Písemně správnímu orgánu oznámit totožnost řidiče, s kterým bude následně zahájeno řízení o přestupku, kdy uvedený řidič má možnost uplatnit veškeré zákonné prostředky pro svoji obhajobu, popř. uvést důvod svého nesouhlasu s přestupkem.

 • Lhůta 30 dnů se počítá od doručení písemnosti, nebo až ode dne následujícího?

Pro počítání lhůt se užívá ust. § 40 správního řádu – lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení, 30. den ode dne doručení však musí být platba již připsána na účet správního orgánu, jinak se platba dle zákona musí vrátit plátci.

 • Přestupek jsem vyřešil blokově na Policii ČR nebo Městské policii hl. m. Prahy a přesto jsem obdržel výzvu.

Písemně tuto skutečnost oznámit správnímu orgánu, popř. doložit kopii pokutového bloku.

 • Jaké je poučení k výzvě k úhradě určené částky?

Bude-li určená částka uhrazena v zákonné lhůtě, tj. nejpozději 30. den ode dne doručení této výzvy bude platba připsána na účet Magistrátu hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy věc podle § 125h odst. 5 zákona o silničním provozu odloží. V takovém případě se provozovateli vozidla v registru řidičů nezaznamená příslušný počet bodů bodového hodnocení řidičů podle ust. § 123b zákona o silničním provozu. Neuhradí-li provozovatel vozidla v uvedené lhůtě určenou částku, může Magistrátu hl. m. Prahy v této lhůtě písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku. Toto sdělení se považuje za podání vysvětlení. Bude-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, Magistrát hl. m. Prahy ji provozovateli vozidla bezodkladně vrátí (ust. § 125h odst. 6 a 7 zákona o silničním provozu). Bez správně uvedeného čísla účtu a variabilního symbolu nebude platba na účet připsána.

Výše uvedená lhůta začíná běžet dnem následujícím ode dne oznámení (doručení) této výzvy. V případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den doručení (§ 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Výše uvedená lhůta počíná v takových případech běžet dnem následujícím po uplynutí 10. dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.

Neuhradí-li provozovatel vozidla nejpozději ve shora uvedené lhůtě určenou částku, nebo nesdělí-li Magistrátu hl. m. Prahy údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, bude Magistrát hl. m. Prahy pokračovat v šetření přestupku. Nezjistí-li však do 60 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti určité osobě, věc odloží podle § 76 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla podle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, pro porušení ust. § 10 odst. 3 tohoto zákona (provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovené tímto zákonem). Odpovědným provozovatelem vozidla se podle § 2 písm. b) zákona o silničním provozu rozumí pouze vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem, tj. uvedená jako provozovatel vozidla v centrálním registru vozidel a v technickém průkazu vozidla.

 • Pracovní doba

Referenti na oddělení správního řízení Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 2. a 4. patro) mají pružnou pracovní dobu, tj. vždy jsou na pracovišti v pracovních dnech mezi 9 – 14:30 hod. S ohledem na 8 hodinovou pracovní dobu jsou na pracovišti i před 9 hodinou ranní nebo po 14:30 hod., začátek a konec směny každého referenta však není pevně stanoven.

Přestávka na oběd v délce 30 min. je čerpána individuálně v době mezi 11 – 14 hod.

V sídle Magistrátu Jungmannova 35/29, Praha 1, je možno v pondělí a ve středu v době od 8 – 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 -15 hod. a v pátek od 8 – 11 hod. využít pro učinění podání pracoviště určené pro styk s veřejností. Základní informace dále poskytuje Pražské kontaktní centrum, tel. 800 100 000.

V případě nezbytného osobního jednání s příslušným referentem mimo tuto dobu doporučujeme domluvit si individuální termín, telefonicky nebo e-mailem (kontakty přímo na referenty jsou na internetu). 

 • Existují předpřipravené formuláře k vyjádření?

V případě, že provozovatel vozidla na podkladě Výzvy k úhradě určené částky hodlá Magistrátu sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, musí tak učinit pouze písemně (§ 125h odst. 6 zákona o silničním provozu).

V případě, že byla tazateli zaslána další výzva (aby přímo sdělil údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku), může tak učinit způsobem, který je popsán v předmětné výzvě (písemně, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, datovou zprávou nebo ústně do protokolu). Ve výzvě je výslovně uvedeno, co se rozumí údaji o totožnosti řidiče (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu popřípadě adresa pro doručování). Žádný předtisk tedy není potřeba.

 • Stačí e-mail neověřený elektronickým podpisem?

Správní řád vyžaduje k podání, učiněnému elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu potvrzení nebo doplnění do 5 dnů písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Vzhledem k tomu, že údaje o totožnosti řidiče, sdělované provozovatelem, nejsou listinným důkazem, ale pouze informativním vodítkem pro další šetření Magistrátu k osobě, která přestupek mohla spáchat, elektronický podpis není v těchto případech striktně vyžadován. Tazatel se ale v případě takto vedené komunikace nemůže dožadovat od Magistrátu sdělení konkrétních údajů k přestupku anebo se nemůže zprostit případné odpovědnosti za přestupek provozovatele vozidla, pokud nebude konkrétní osobě prokázáno spáchání přestupku.

 • Důležitost konstantního symbolu

Neuvedení konstantního symbolu nemá podstatný vliv na správné připsání platby. Důležité je správné číslo účtu, kódu banky a variabilního symbolu. 

 • Důležitost variabilního symbolu

Pokud je určená částka uhrazena v zákonné lhůtě na správný účet a identifikovatelný plátce je totožný s provozovatelem, uvedeným ve výzvě, bude uhrazená částka ručně přiřazena k příslušnému případu, i když nebyl variabilní symbol uveden nebo byl uveden chybně. Takovou platbu bude zpravidla možno akceptovat také v případě, že je ve zprávě pro příjemce uvedena správná registrační značka vozidla, která však nesmí figurovat ve více případech se stejnou výší určené částky.

Pokud nebude možno pro chybějící údaje, zejména správně uvedený variabilní symbol, platbu přiřadit k příslušnému případu, bude vrácena na účet, z něhož byla poukázána popř. u plateb složenkou zaslána zpět jejímu plátci. 

 • Pokuty ZTP, zásobování, vozidla s právem přednostní jízdy

Také viz bod: „Nesouhlasím s přestupkem“.

V případě, že se provozovatel vozidla domnívá, že ke spáchání přestupku vůbec nedošlo, musí se tato skutečnost prověřit ve standardním řízení o přestupku s řidičem, který vozidlo v době zadokumentování protiprávního jednání řídil. Provozovatel vozidla by tedy měl Magistrátu sdělit údaje o jeho totožnosti a tento řidič bude Magistrátem vyzván k podání vysvětlení.

V případě, že se jedná o jízdu vozidla s právem přednostní jízdy, postačí písemné sdělení příslušného subjektu (dispečinku, vedoucího, operačního střediska apod.) o oprávnění použití zvláštního výstražného světla a znamení v daném místě. Věc pak bude na základě tohoto písemného sdělení odložena.

V případě, že je řidičem vozidla v době spáchání přestupku příslušník bezpečnostního sboru, osoba podléhající vojenské kázeňské pravomoci (voják v činné službě) či osoba ve výkonu trestu nebo zabezpečovací detence, je třeba zaslat písemnou žádost o postoupení věci příslušnému orgánu k projednání přestupku podle zvláštních předpisů.

Ve výjimečných případech, zejména u neoprávněného zastavení a stání, lze pak přestupek s konkrétní osobou řidiče projednat a přihlédnout k polehčujícím okolnostem. Pokud se provozovatel vozidla domnívá, že šlo o jednání v krajní nouzi, musí být taktéž tato skutečnost prokázána při standardním projednání přestupku s konkrétní osobou, která vozidlo v době zjištění skutku řídila. V každém případě by tak provozovatel vozidla měl Magistrátu písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče v době spáchání přestupku, který bude následně Magistrátem písemně obeslán

 • Dva stejné oznámené přestupky (tentýž den, místo a blízký popř. stejný čas) - duplicita

Výjimečně může k takovému případu dojít (např. přestupek byl zjištěn a oznámen nezávisle na sobě policisty nebo strážníky z jiných útvarů), je třeba uhradit pouze 1 určenou částku v zákonné lhůtě a tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit Magistrátu s uvedením obou spisových značek nebo čísel jednacích. Duplicitní oznámení bude následně bez dalšího uloženo ad acta.

 • Vozidlo je prodáno, postačí zaslat kopii kupní smlouvy?

Nepostačuje, neboť v případě, že nebude skutečný řidič vozidla v době spáchání přestupku zjištěn a postižen, za přestupek provozovatele vozidla odpovídá držitel, evidovaný v centrálním registru vozidel resp. uvedený v technickém průkazu vozidla, jak to stanoví zákon a je uvedeno v poučení, které tazatel obdržel. Také viz bod „Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru vozidel“.