Postup při podání návrhu na prominutí výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti, uloženého správním orgánem v přestupkovém řízení

 • Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že jeho další výkon není potřebný. (§ 47 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)

 • O upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti podle § 47 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb. rozhoduje na návrh osoby, jíž byl tento správní trest uložen, správní orgán, který přestupek projednal v prvním stupni. U mladistvého může návrh podat též jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 72 odst. 1, § 99 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.)

 • Z návrhu musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis osoby, která je činí (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

 • Návrh je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě (tzn. podepsané elektronickým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb.). Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.)

 • Byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty

 • Na vydání rozhodnutí se vztahují obecné lhůty uvedené v § 71 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Vydáním rozhodnutí se rozumí:
  a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:", 
  b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení,
  c) vyvěšení veřejné vyhlášky, 
  d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu.
   Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba 
  a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, 
  b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
  Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.)

 • Proti rozhodnutí o návrhu na upuštění od zbytku výkonu správního trestu zákazu činnosti lze podat odvolání (§ 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.)

Při podání žádosti je možno využít tento formulář.