Postup vyřízení věci

Oddělení správního řízení projednává:

 • projednává přestupky podle § 125c a § 125d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky podle § 101 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, spáchané v souvislosti s provozem vozidel na pozemních komunikacích;
 • rozhoduje o zadržených řidičských průkazech policistou podle § 118c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Záležitost vyřizuje

Oddělení správního řízení Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy se sídlem:

Na Pankráci 1685/17
Praha 4, PSČ 140 21
4. patro

Spojení

 • stanice Metra "Vyšehrad".

Úřední a návštěvní doba bez předchozí domluvy s příslušným zaměstnancem:

 • Pondělí - Čtvrtek: 9.00 - 14.30 hod.
 • Pátek: 9.00 - 13.00 hod.

 


Postup vyřízení věci

Oddělení správního řízení projednává:

 • projednává přestupky podle § 125c a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
 • postupem podle § 125h zákona č. 361/2000 Sb. projednává porušení povinností řidičů a pravidel provozu na pozemních komunikacích (tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za spáchané přestupky)

Záležitost vyřizuje

Oddělení správního řízení Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy se sídlem:

Na Pankráci 1685/17
Praha 4, PSČ 140 21
2. patro

Spojení

 • stanice Metra "Vyšehrad"

Úřední a návštěvní doba bez předchozí domluvy s příslušným zaměstnancem:

 • Pondělí - Čtvrtek: 9.00 - 14.30 hod.
 • Pátek: 9.00 - 13.00 hod.

 


Poučení pro účastníky


Formuláře


Stručné přehledy postupů správního orgánu pří přestupkovém řízení

 • Postup správního orgánu před zahajením řízení o přestupku
 • Postup správního orgánu v řízení o přestupku
 • Postup správního orgánu po podání řádného opravného prostředku proti rozhodnutí

Lhůty k vyřízení

Přestupková jednání se vyřizují ve lhůtách daných zákonem zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. Ostatní záležitosti se vyřizují ve lhůtách stanovených správním řádem č.500/2004 Sb. 


Právní úprava

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše uvedené právní předpisy je možno nalézt na adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx