Postup vyřízení věci

Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP  je provozovatelem  živnostenského rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy. Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů o uložených pokutách a rodných čísel, které jsou sdělovány pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Na požádání je z živnostenského rejstříku vydáván v listinné podobě výpis, popř. potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Výpis může být úplný či částečný (obsahuje údaje v požadovaném rozsahu). Výpis úplný ani částečný neobsahuje rodná čísla a údaje o pokutách.

Pokud občan svoji žádost o výpis zašle poštou, datovou schránkou (ID datové schránky: 48ia97h) nebo emailem na adresu elektronické podatelny (posta@praha.eu), bude po vyřízení žádosti, písemně vyzván k uhrazení příslušného správního poplatku zaslanou poštovní poukázkou. Po uhrazení a zaslání dokladu o zaplacení bude výpis či potvrzení žadateli zasláno požadovanou formou. Občan může svoji žádost podat i vyřídit osobně v úředních hodinách. Většina žádostí je vyřizována na počkání na odboru živnostenském a občanskosprávním MHMP.

O výpis z živnostenského rejstříku lze zažádat osobně v úředních hodinách ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1, na přepážce č. 40.

Návštěvní dny: pondělí  8.00 - 18.00 hod. a středa  8.00 - 18.00 hod.


Formuláře, náležitosti, doklady 

písemná žádost

Formulář žádosti je k dispozici na stránkách praha.eu a na odboru živnostenském a občanskosprávním; žádost lze podat i bez formuláře s uvedením následujících údajů:

  • jméno, příjmení, název nebo obchodní firma, adresa místa podnikání nebo sídla, popř. jiná adresa pro doručování, identifikační číslo žadatele a údaje pro vyhledávání podnikatelského subjektu v živnostenském rejstříku (např. jméno, příjmení, identifikační číslo),
     
  • přílohy pro zpracování výpisu z živnostenského rejstříku: nejsou požadovány  

Lhůta k vyřízení

Není zákonem stanovena, při osobní návštěvě lze na počkání, v ostatních případech nejdéle do 30 dnů (pro písemnou formu při včasném uhrazení poplatku).


Správní poplatky

  • za výpis - 20 Kč za každou i započatou stránku

Záležitost vyřizuje

Živnostenský a občanskosprávní odbor MHMP, oddělení sekretariátu a živnostenského rejstříku.

 

adresa:

Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 21 Praha 1

II. patro

telefon: 236 002 721, 236 002 882, 236 004 638
telefon: 236 003 102, 236 002 254, 236 002 257, 236 002 317

návštěvní dny:    pondělí:  8.00 - 18.00 hod.
středa:    8.00 - 18.00 hod.

 

Právní úprava

  • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů