Postup vyřízení věci

Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP  je provozovatelem  živnostenského rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy. Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů o uložených pokutách a rodných čísel, které jsou sdělovány pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Na požádání  je z živnostenského rejstříku vydáván  v listinné podobě výpis,  popř. potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.   Výpis může být úplný či částečný (obsahuje údaje v požadovaném rozsahu). Výpis úplný ani částečný neobsahuje rodná čísla a údaje o pokutách.

Pokud občan svoji žádost o výpis zašle poštou, bude, po vyřízení žádosti, písemně vyzván k uhrazení příslušného správního poplatku zaslanou poštovní poukázkou. Po uhrazení a zaslání dokladu o zaplacení bude výpis či potvrzení žadateli zasláno. Občan může svoji žádost podat i vyřídit osobně v úředních hodinách. Většina žádostí je vyřizována na počkání na odboru živnostenském a občanskosprávním MHMP.


Formuláře, náležitosti, doklady 

písemná žádost

Formulář žádosti je k dispozici na odboru živnostenském a občanskosprávním; žádost lze podat i bez formuláře s uvedením následujících údajů:

- jméno, příjmení, název nebo obchodní firma, adresa místa podnikání nebo sídla, popř. jiná adresa pro doručování, identifikační číslo žadatele a údaje pro vyhledávání podnikatelského subjektu v živnostenském rejstříku (např. jméno, příjmení, identifikační číslo)

- přílohy pro zpracování výpisu z živnostenského rejstříku: nejsou požadovány  


 

 

 

Lhůta k vyřízení

Není zákonem stanovena, při osobní návštěvě lze na počkání, v ostatních případech nejdéle do 30 dnů (pro písemnou formu při včasném uhrazení poplatku).

 


 

Správní poplatky

  • za výpis - 20 Kč za každou i započatou stránku

 


 

Záležitost vyřizuje

živnostenský  a občanskosprávní odbor MHMP, oddělení sekretariátu a živnostenského rejstříku

 

adresa:

Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 21 Praha 1

II. patro

č.dv. 228, 229,  telefon: 236 002 247, 236 002 721, 236 002 999, 236 004 638

č.dv. 231a, 231b,  234, telefon: 236 003 102, 236 002 392, 236 002 317, 236 002 254, 236 002 257

návštěvní dny:    pondělí  8,00 - 17,00 hod.
středa  8 - 18,00 hod.
   

 

 

Právní úprava

  • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů