Archiv hlavního města Prahy vyhotovuje na požádání výpisy, opisy, kopie, potvrzení a historické rešerše z dokumentů, které uchovává, a umožňuje zájemcům studium archiválií v prostorách badatelny.

Mezi nejvíce využívané archiválie patří pražské církevní a civilní matriky (1584-1944), pražské živnostenské rejstříky (1860-1949), Soupis pražského obyvatelstva (1830-1949), fondy škol či spisy justičních orgánů působících na území dnešní Prahy. Evidence uchovávaných fondů včetně popisu a datace je přístupná v aplikaci Archivní katalog, která obsahuje mj. digitální kopie nejžádanějších archiválií.

Bližší informace naleznete na webu Archivu hlavního města Prahy www.ahmp.cz; resp. pod odkazy: