Kdo ohlašuje místo pobytu: 

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Kam se obrátit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu:

 • na obecním úřadu
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,

Co je třeba předložit

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis)
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Ukončení trvalého pobytu

Občan sdělí své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky v České republice na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, v zahraničí na zastupitelském úřadu České republiky.

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • sdělit tuto skutečnost písemně. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,
 • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Neexistuje standardizovaný tiskopis. Sdělení je realizováno volnou formou.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Adresa pro doručování písemností  

Podle zákona o evidenci obyvatel je možné požádat o zavedení (změnu, zrušení) adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresu, do agendového informačního systému evidence obyvatel.

Doručovací adresu je možné zavést do agendového informačního systému obyvatel ve formátu:

 • adresa v České republice
 • adresa v České republice s připojenou doplňující identifikací místa
 • adresa mimo území České republiky
 • adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky

Doručovací adresa (odlišná od adresy místa trvalého pobytu), je referenčním údajem podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Na tuto adresu pak budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemáte-li zpřístupněnu datovou schránku.

V této věci je oprávněn jednat občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Ohlášení adresy pro doručování (její změnu nebo zrušení) lze provést na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.

Je třeba předložit:

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,
 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, byly písemnosti doručovány. Není-li toto datum v žádosti občanem uvedeno, jedná se o datum podání žádosti.

Správní poplatky

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve  výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100,- Kč; za podání žádosti na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300,- Kč.

Lhůty

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů.

Opravné prostředky

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví žádosti a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při ohlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel a nedostatky nebudou ani po výzvě ve stanovené lhůtě odstraněny. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí o nezaevidování místa trvalého pobytu lze podat odvolání. 

Formuláře

http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d

Právní úprava

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění zákona pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kde získáte bližší informace

u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na stránkách MVČR http://www.mvcr.cz/