Jméno, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba nebo zákonný zástupce fyzické osoby, která je občanem ČR nebo cizincem, který má povolen trvalý pobyt na území ČR.

 

Kam se obrátit 

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení se podává u matričního úřadu, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud žadatel nemá na území ČR trvalý pobyt, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR. Pokud není ani takový pobyt, je příslušný k projednání Úřad městské části Praha 1.

 

Co s sebou (náležitosti, doklady)

 • rodný list, (popřípadě oddací list) žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 • doklad o státním občanství
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení

 

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně, musí být podpis souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat:

 •  
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

 

Formuláře

neexistují

 

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.