Kdo a za jakých podmínek

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o předání kontaktních údajů hledané osobě nebo o výsledku hledání v následujících případech:

 1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v agendovém informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,
 2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky,
 3. pokud kontaktovaná osoba zemřela. Byla-li kontaktovaná osoba ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou, jsou sdělovány údaje o úmrtí (datum a místo).

V případě zprostředkování kontaktu zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informace o kontaktující osobě (žadateli), včetně sdělení důvodu pro zprostředkování kontaktu, byl-li tento důvod v žádosti uveden, přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Kam se obrátit

Žádost lze podat na:

 • Ministerstvu vnitra.
 • na krajském úřadu,
 • obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
 • matričním úřadu,

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu, případně může být zaslána v listinné podobě, kdy však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti. V případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu je třeba prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Formuláře

http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d

Správní poplatek

Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

Lhůty

 • lhůty nejsou stanoveny.

Opravné prostředky a sankce

 • nejsou stanoveny.

Právní úprava

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Kde získáte bližší informace

na stránkách MVČR http://www.mvcr.cz/