Kdo a za jakých podmínek

Kdo rozhoduje o zrušení místa trvalého pobytu:

 • ohlašovna z moci úřední,
 • ohlašovna na návrh navrhovatele – vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel, za splnění zákonných podmínek.

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. 

Kam se obrátit

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podá osoba k tomu oprávněná na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen. 

Co je třeba předložit

Při zrušení místa trvalého pobytu je osoba k tomu oprávněná povinna:

 • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
 • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
 • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
 • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Zrušením trvalého pobytu skončí platnost občanského průkazu. Občan, kterému byl zrušen trvalý pobyt, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Formuláře

Neexistuje standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Správní poplatek

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Lhůty

 • viz správní řízení.

Právní úprava

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kde získáte bližší informace

·         u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na stránkách MVČR http://www.mvcr.cz/