Při ztrátě matričních dokladů je možné požádat o vydání stejnopisů matričních dokladů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, její sourozenci, a zplnomocnění zástupci. Za členy rodiny se podle zákona považují: manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci.

Kam se obrátit

Na příslušném matričním úřadu.

Co s sebou (náležitosti, doklady)

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže oprávněnost zájmu

Formuláře

neexistují

Právní úprava

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

 

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy