Finanční arbitr:

Finanční arbitr je mimosoudní orgán k řešení sporů, který  bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními  institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele). Institut  finančního arbitra byl v České republice zřízen zákonem  č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a to v rámci harmonizace  práva České republiky se zeměmi Evropské unie.

Hlavním posláním finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi.

Pravomoc a působnost:

Finanční arbitr je příslušný k rozhodování sporu, pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu, mezi

a)   poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb – například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby,

b)  vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz - například spor týkající se tzv. elektronické peněženky,

c)   věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka s věřitelem o správnost výše poskytnutého úvěru nebo účtovaných poplatků,

d)   investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti - například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.

Řízení před finančním arbitrem se zahajuje pouze na návrh zákazníka (uživatele platebních služeb, držitele elektronických peněz, spotřebitele ze spotřebitelského úvěru a spotřebitele z fondu kolektivního investování). Finanční instituce není oprávněna podat návrh na zahájení řízení proti svému zákazníkovi.

Návrh na zahájení řízení lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách: www.financniarbitr.cz.