Postup vyřízení věci

Volbu přísedících Městského soudu v Praze provádí v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění  (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Usnesením Rady hl. města Prahy byl zajišťováním organizačně technických úkolů, spojených s přípravou a provedením voleb přísedících Městského soudu v Praze, pověřen odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu   hl. města Prahy.

Zájemci o výkon funkce přísedícího Městského soudu v Praze musí splňovat následující podmínky:   

1) podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona  o soudech a soudcích:

  • státní občanství České republiky
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • zkušenosti a morální vlastnosti
  • věk nejméně 30 let 

2) podle ustanovení § 60 odst. 4 zákona o soudech a soudcích a zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (dále jen „lustrační zákon“), musí kandidát dále předložit (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971):

  • negativní lustrační osvědčení
  • prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona

3) podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona o soudech a soudcích musí mít:

  • trvalý pobyt nebo místo práce v obvodu zastupitelstva, jímž je kandidát volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen (tj. na území hlavního města Prahy)

4) podle ustanovení  § 74 zákona o soudech a soudcích:

  • nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná (např. prezident, člen Parlamentu).

Funkční období přísedícího trvá 4 roky od data zvolení. Jedná se o výkon veřejné funkce. Výkon veřejné funkce je překážkou v práci  z důvodu obecného zájmu, zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedící by zpravidla  neměli zasedat  více  než  20  dnů v kalendářním roce. Odměna  za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb. , ve znění vyhlášky č. 313/1995 Sb. .

 

V případě zájmu o výkon funkce přísedícího Městského soudu v Praze Vám bližší informace sdělí:

 

 

Osobní návštěva je možná v Jungmannově 29/35 v Praze 1, II. patro, č. dveří 225 (nejlépe po telefonické domluvě).