Základní informace

Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Veřejnou sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), pouze právnická osoba, nikoliv jednotliví občané.

Postup vyřízení věci      

Právnická osoba, která hodlá konat sbírku a má sídlo v Praze, je povinna její konání písemně oznámit odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, a to tak, aby tento úřad oznámení o konání sbírky obdržel nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky v souladu se zněním ustanovení § 4 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách. Za předpokladu splnění všech stanovených náležitostí oznámení (podle ustanovení § 5 zákona o veřejných sbírkách), a pokud nejsou shledány důvody pro to, že sbírku nelze konat, osvědčí Magistrát hl. m. Prahy právnické osobě, která konání sbírky oznámila, datum přijetí oznámení.

Jsou-li v oznámení uvedeny důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž se navrhuje zahájit sbírku v kratší lhůtě než 30 dnů od přijetí oznámení (viz § 4 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách), jsou uvedené důvody přezkoumány a  Magistrát hlavního města Prahy právnické osobě, která konání sbírky oznámila, osvědčí datum přijetí oznámení s přihlédnutím ke lhůtě navržené právnickou osobou.

Sbírky lze provádět jedním nebo více z uvedených způsobů:

 • shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky
 • sběracími listinami
 • pokladničkami
 • prodejem předmětů, jestliže je zahrnut peněžní příspěvek zahrnut v jejich ceně
 • prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení a jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek
 • dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení
 • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou
 • jiným způsobem, než jsou výše uvedené (Magistrát hl. m. Prahy způsob posoudí  z hlediska transparentnosti získávání příspěvků do sbírky a zabezpečení jejich využití a o možnosti konat sbírku rozhodne) v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách.

Formuláře, náležitosti, doklady

V souladu s ustanovením § 5 zákona o veřejných sbírkách, předloží právnická osoba, která hodlá sbírku konat, oznámení o konání veřejné sbírky, obsahující tyto údaje:

 • název (obchodní jméno), sídlo a identifikační číslo právnické osoby
 • jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo členy statutárního orgánu právnické osoby
 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby. Oprávněná osoba dále připojí doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby obdobný výpisu z evidence Rejstříků trestů vydaný státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává
 • konkrétní účel sbírky
 • území, na němž se bude sbírka konat
 • datum zahájení a ukončení sbírky - veřejnou sbírku lze konat na dobu určitou i neurčitou, koná-li se veřejná sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok provádí příslušný krajský úřad každoročně kontrolu průběžného vyúčtování sbírky. Právnická osoba v oznámení uvede den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování, které může být zpracováno nejdéle do 18 měsíců ode dne zahájení sbírky.
 • způsob provádění sbírky (způsoby – uvedené v předchozím odstavci – viz ustanovení § 9 zákona o veřejných sbírkách)
 • název a adresu banky nebo její pobočky nebo pobočky zahraniční banky, u níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou a číslo tohoto účtu
 • podmínky pro otevření a zajištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách
 • určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, nebo určení výše příspěvku na vstupenkách, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. d) nebo e) zákona o veřejných sbírkách
 • souhlas Ministerstva zahraničních věcí ČR s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku sbírky použito v zahraničí
 • vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných sbírkách
 • potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek (finančního úřadu), a o tom, že nemá splatný daňový nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (zdravotní pojišťovna) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (správa sociálního zabezpečení)
 • čestné prohlášení o tom, že nevstoupila do likvidace, že na základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku, anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa nebo u ní nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa anebo na ni v posledních 3 letech nebylo uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

 • čestné prohlášení o tom, zda fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby se v posledních 3 letech před podáním oznámení zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České republiky.

Nemá-li předložené oznámení o konání sbírky výše uvedené stanovené náležitosti, je právnická osoba vyzvána Magistrátem hl. m. Prahy k doplnění náležitostí ve stanovené lhůtě. Nedoplní-li právnická osoba chybějící náležitosti oznámení ve stanovené lhůtě, Magistrát hl. m. Prahy oznámení odloží a právnickou osobu o tom vyrozumí. Lhůta, kdy je právnická osoba vyzvána k odstranění nedostatků v oznámení sbírky, se nezapočítává do lhůty dle § 4 odst. 1 v souladu s ustanovením § 5 odst. 6 zákona o veřejných sbírkách.

Právnická osoba je povinna  nejpozději  do 5 pracovních dnů oznámit Magistrátu hl. m. Prahy každou  změnu  údajů  uvedených  v oznámení nebo v dokladech, které  k  němu  připojuje,  v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona o veřejných sbírkách.

Vedle povinnosti o oznámení konání sbírky je právnická osoba povinna seznámit se rovněž s dalšími ustanoveními zákona o veřejných sbírkách, které blíže stanovují a vysvětlují další povinnosti právnické osoby, vyplývající z konání sbírky (např. způsoby provádění sbírek, kontrola a dozor nad konáním sbírek, vyúčtování sbírek, sankce za nesplnění povinností, příp. porušení ustanovení vyplývajících ze zákona o veřejných sbírkách, atd.).

Dokumenty ke stažení:

Informace pro neziskový sektor v boji proti financování terorismu

 • Brožura - Osvěta pro neziskový sektor v oblasti boje proti financování terorismu
 • Leták - Osvěta pro neziskový sektor v oblasti boje proti financování terorismu


Záležitost na Magistrátu hl. m. Prahy vyřizuje

Odbor daní, poplatků a cen, oddělení odvolacích agend

Odbor daní, poplatků a cen, oddělení odvolacích agend
adresa: Jungmannova 35/29, Praha 1, 5. patro, č. dveří 504
telefon: 236 002 961, 236 002 906  
návštěvní dny: pondělí od 8,00 do 18,00 hod. středa od 8,00 do 18,00 hod

Poplatky

Správní poplatek se za oznámení sbírky nevybírá.

Forma vyřízení na Magistrátu hl. m. Prahy

Oznámení doplněné uvedenými doklady a označené názvem odboru daní, poplatků a cen se zasílá poštou nebo předá v hlavní podatelně Magistrátu hl. m. Prahy.

Magistrát hlavního města Prahy
Adresa Úřední doba na podatelnách
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00

Právní úprava

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.