Postup vyřízení věci

Znak a vlajku hlavního města Prahy je možné užívat pouze po předchozím souhlasu Rady hlavního města Prahy. Užití znaku nebo vlajky není spojeno s úplatou, pokud se Rada HMP neusnese jinak.

Žádost o souhlas se podává prostřednictvím odboru občansko správních agend Magistrátu hlavního města Prahy, který tuto záležitost vyřizuje a též žadatele vyrozumí o výsledku.

 


Formuláře, náležitosti, doklady

písemná žádost (bez formuláře) s uvedením:

  • účelu užití vlajky a znaku
  • v případě užití znaku na tiskoviny - datum vydání (konání akce) a množství tiskovin (příp. vzor)
  • v případě užití znaku na výrobek určený k prodeji se vyžaduje předložení vzorku, plánovaného množství a předpokládané prodejní ceny (dle ceny se vyměřuje výše úplaty za užití znaku)

 


Lhůty k vyřízení

30 dní

 


Forma vyřízení na MHMP

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou, nebo se předá v hlavní podatelně Magistrátu HMP.

adresa:  Mariánské nám. 2, Praha 1,  110 01
úřední hodiny hlavní podatelny: pondělí až čtvrtek 7,45 - 18,00 hod., pátek 7,45 - 16,00 hod.

 


Záležitost vyřizuje

Odbor živnostenský a občanskosprávní, Mgr. Jana Masopustová, Bc. Zuzana Janušová, oddělení matrik, státního občanství a voleb

adresa:

Jungmannova 35/29, Praha 1, č.dv. 446, 4. patro

telefon:

236 002 903, 236 002 904

e-mail:

návštěvní dny:

pondělí od 12,00 do 17,00 hod., středa od 8,00 do 18,00 hod.

 
  


   

 

 

Právní úprava

  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
  • 21. Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce HMP a jejich užívání (žadatelé si vyhlášku mohou zakoupit v informačním středisku MHMP. Vyhláška je publikována ve Sbírce právních předpisů HMP, čáska 17, ročník 2004)