Často kladené otázky

Základní informace

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). V hlavním městě Praze je zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „obecně závazná vyhláška“).

Informace o poplatku za komunální odpad platném do 31. 12. 2021 jsou dostupné zde. V souvislosti se změnou právní úpravy od 1. 1. 2022 byl všem plátcům poplatku odeslán informační dopis, jeho znění je dostupné zde.

Předmět poplatku, sazba a způsob jeho výpočtu

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce, se základem stanoveným kapacitou soustřeďovacích prostředků na odpad (sběrných nádob) pro nemovitou věc.

Sazba poplatku je stanovena na 0,50 Kč za litr sběrné nádoby na směsný komunální odpad.

Výše poplatku se vypočte jako součin sazby a souhrnné kapacity sběrných nádob na směsný komunální odpad: sazba 0,50 Kč x objem nádoby v litrech x počet nádob x počet svozů za dané období.

Kalkulátor pro výpočet poplatku

Upozorňujeme, že výpočet má pouze informativní charakter a není právně vymahatelný.

Pro správný výpočet poplatku je nutné vyplnit všechny požadované údaje.

* Nádoba o objemu 70 l již svými parametry technicky nevyhovuje současným požadavkům svozu a pro evropský trh již není vyráběna. Z uvedených důvodů je tato nádoba postupně nahrazována jinými typy nádob a její svoz již nelze objednat.

Kdo poplatek platí a kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo. V ostatních případech je plátcem vlastník nemovité věci. Je-li vlastníků více, jsou povinni zvolit si společného zmocněnce. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.

Plátce je povinen poplatek vybrat od poplatníka a hromadně jej odvést správci poplatku.

Poplatkové období a splatnost poplatku

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok. Plátce poplatku je povinen poplatek uhradit v následujících termínech splatnosti:

termín splatnosti

období, za které je poplatek hrazen

do 15. června

od 1. ledna

do 30. června

do 15. prosince

od 1. července

do 31. prosince

Správce poplatku:

Magistrát hlavního města Prahy
odbor daní, poplatků a cen
Jungmannova 35/29
11000 Praha 1

Kontakty:

Pražské kontaktní centrum: tel: 800 100 000

Kontakty na pracovníky oddělení poplatků za odpady naleznete zde.

Způsob úhrady poplatku:

 1. bezhotovostně bankovním převodem,
 2. inkasem,
 3. v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A,
 4. v hotovosti v klientském centru PPF banky a.s.,
 5. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MHMP - seznam a provozní doba.

Číslo účtu hlavního města Prahy pro platby poplatku za komunální odpad:

090018 – 0005157998/6000 (PPF banka a.s.)
IBAN: CZ72 6000 0900 1800 0515 7998
BIC (SWIFT) kód: PMBPCZPP

Variabilní symbol přiděluje správce poplatku po přijetí Ohlášení plátce poplatku. Před přidělením trvalého variabilního symbolu lze využít dočasný variabilní symbol uvedený na Ohlášení plátce poplatku – tento se po přidělení trvalého variabilního symbolu již nepoužije.

Náhradní variabilní symbol uvedený na Prohlášení plátce poplatku vystaveném před 31. 12. 2021 pro platby poplatku využít nelze. Stálý variabilní symbol je uveden na pravidelně zasílaných rozpisech poplatku, pro jeho zjištění je možné kontaktovat správce poplatku.

Informace k platbě poplatku:

V rámci klientského přístupu k plátcům poplatku jsou správcem poplatku pravidelně cca 14 dní před splatností rozesílány tzv. rozpisy poplatku za komunální odpad. Rozpisy obsahují platební údaje, výši poplatku za aktuální poplatkové období a další základní informace. Jejich distribuce probíhá:

 1. prostřednictvím České pošty s.p. s připojenou poštovní poukázkou A, na plátcem uvedenou zasilatelskou adresu,
 2. na základě žádosti e-mailem.

Plátcům, kteří hradí poplatek za komunální odpad formou inkasní platby, je rozpis poplatku zasílán pouze v elektronické formě na e-mailovou adresu, v období splatnosti poplatku při inkasování z bankovního účtu. Formulář žádosti o platby formou inkasa a formulář žádosti o zasílání elektronických rozpisů poplatku za komunální odpad do e-mailové schránky naleznete včetně doplňujících informací níže v sekci „Formuláře“.

Správce poplatku upozorňuje, že případné nedoručení rozpisu poplatku nemá vliv na právními předpisy stanovenou povinnost uhradit poplatek v termínu splatnosti.

Portál Pražana - Daňová informační schránka

Vybrané informace ze spisu a z osobního daňového účtu poplatku za komunální odpad poskytuje správce poplatku pomocí aplikace Portál Pražana podle § 69 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Data jsou poskytována pouze evidovaným plátcům poplatku (přístup pro pověřené osoby je připravován).

Přes Portál Pražana lze po přihlášení vstoupit do daňové informační schránky, která zobrazuje autentizovaným poplatkovým subjektům následující informace v členění podle jednotlivých objektů, ke kterým plátce poplatku podal Ohlášení plátce poplatku:

 • stav přeplatků, nedoplatků a informace o poplatcích s blížící se splatností (včetně platebních údajů),
 • informace o stavu sběrných nádob evidovaných u objektu,
 • způsob úhrady, evidované adresy pro zasílání rozpisů poplatku a upozornění na nedoplatky.

V daňové informační schránce lze vůči správci poplatku učinit následující podání:

 • Žádost ve věci zasílání elektronických rozpisů poplatku za komunální odpad e-mailem,
 • Žádost ve věci platby poplatku za komunální odpad formou inkasa z bankovního účtu,
 • Žádost o vrácení vratitelného přeplatku na poplatku za komunální odpad,
 • Žádost ve věci poplatku za komunální odpad.

Data jsou poskytována online, přičemž informace o přijatých platbách mohou být z technických důvodů v daňové informační schránce zobrazeny s cca týdenním zpožděním.

Přístup do daňové informační schránky je umožněn na Portálu Pražana přihlášením přes elektronickou nebo bankovní identitu nebo přes datovou schránku.  

Sankce

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Za závažné ztěžování správy poplatků je správce poplatku oprávněn ukládat pořádkové pokuty a pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle daňového řádu.

Kam se obrátit

V případě požadavku změny počtu, velikosti nebo frekvence obsluhy sběrných nádob na směsný komunální odpad, v případě zájmu o objednání nového nebo ukončení stávajícího svozu, při změně plátce poplatku či správce objektu kontaktujte zákaznické centrum svozové společnosti, která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti. Více informací o svozu směsného komunálního odpadu naleznete na Portálu životního prostředí HMP. V případě zájmu o poskytnutí služby svozu bioodpadu lze využít registrační formulář k objednání nádoby na bioodpad na stránce bioodpad.praha.eu nebo kontaktovat níže uvedená kontaktní centra svozových společností.

Plátce poplatku (resp. společný zmocněnec v případě více vlastníků) má ohlašovací povinnost, kterou splní podáním Ohlášení plátce poplatku správci poplatku (za každý jím spravovaný objekt) do 15 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku. Předvyplněný tiskopis ohlášení obdrží plátce poplatku od příslušné svozové společnosti automaticky (viz mapa svozových oblastí a adresář svozových společností níže).

V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte správce poplatků za odpady – odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, id DS 48ia97h nebo na seznamu kontaktů uvedených výše

V případě obecných dotazů je možné kontaktovat správce poplatku i na e-mailové adrese: dpc6@praha.eu

Svozové oblasti

mapka

Adresář svozových společností

Upozorňujeme, že provozní doba zákaznických center může být v souvislosti se šířením koronaviru SARS CoV-2 omezena.

Aktuální informace k provozu zákaznických center a případná omezení naleznete na webových stránkách jednotlivých svozových společností: PSASAVEIPODECKOMWAG.

Svozová oblast

Svozová společnost

Kontaktní adresa

Provozní doba

Tel. kontakt

E-mail

Oblast A*

Pražské služby, a.s.

 

Jungmannova
35/29,
Praha 1

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 503, 284 098 448, 284 091 409

info@psas.cz,
prohlaseni2@psas.cz

Proboštská
1/1,
Praha 6

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 426, 284 091 427, 284 091 428

info@psas.cz,
prohlaseni3@psas.cz

Antala Staška
2059/80b,
Praha 4

Po, St:

10:00 – 18:00

284 091 503, 284 098 448, 284 091 409

info@psas.cz

Pod šancemi
444/1,
Praha 9

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 503, 284 098 448, 284 091 409

info@psas.cz

Průmyslová
615/32
Praha 10

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 457,
284 091 458,
284 091 439

info@psas.cz,
prohlaseni4@psas.cz

Praha 8, Troja

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s.

Bešťákova
457/5
Praha 8

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

493 647 931

ipodec@mariuspedersen.cz

Praha 2

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Perucká
2542/10
Praha 2

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

236 040 000

komwag@komwag.cz

Oblast B**

AVE Pražské komunální služby a.s.

Pražská
1321/38a
Praha 15

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

296 339 917, 296 339 918

avepks.obchod@ave.cz

Sokolovská
14/324
Praha 9

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

296 339 919

avepks.obchod@ave.cz


*Svozová oblast A: Praha 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, Benice, Běchovice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Kunratice, Libuš, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Nebušice, Nedvězí, Petrovice, Přední Kopanina, Řeporyje, Slivenec, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Újezd, Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín.

**Svozová oblast B: Praha 3, 9, 10, 14, 18, 19, 20, Březiněves, Čakovice, Dolní Chabry, Ďáblice, Satalice a Vinoř.

Formuláře

 • Platby formou inkasa z bankovního účtu plátce poplatku
 • Zasílání elektronických rozpisů poplatku za komunální odpad do e-mailové schránky

Často kladené otázky

A. Poplatek a jeho placení

a. Jak postupovat, když mi do dnešního dne nebyl doručen rozpis poplatku?

Rozpisy jsou pravidelně distribuovány cca 14 dní před splatností poplatku na kontaktní adresy uvedené v Ohlášení plátce poplatku, nebo na registrované e-mailové adresy (v případě podání žádosti o tuto službu). Pokud rozpis poplatku doručen nebyl, kontaktujte správce poplatku.

b. Proč mi byl doručen rozpis poplatku, i když jsem poplatek již uhradil?

Rozpisy poplatku jsou automaticky hromadně zasílány všem plátcům poplatku bez ohledu na případné evidované přeplatky či nedoplatky. V případě, že poplatek byl uhrazen již dříve, je nutné překontrolovat s rozpisem poplatku správnost uhrazené částky a případný rozdíl doplatit do termínu splatnosti poplatku.

c. Proč mi byl doručen rozpis poplatku, i když objekt již nevlastním?

Poplatek je splatný vždy zpětně za pololetí. Plátce poplatku má ohlašovací povinnost a v daném případě nejspíše ohlašovací povinnost splněna nebyla (původní vlastník neukončil svou objednávku svozu komunálního odpadu k datu prodeje objektu), nebo byla registrace ukončena v průběhu poplatkového období. Je potřeba se obrátit na svozovou společnost a zjistit skutečný stav objednávky svozu u předmětné nemovitosti.

d. Rozpis poplatku neobsahuje mé nedávno provedené změny, proč?
 • Datové soubory pro tisk rozpisů poplatku a jejich následnou distribuci jsou vytvářeny s časovým předstihem. Pokud rozpis poplatku neodpovídá skutečnému stavu, obraťte se na správce poplatku.
e. Proč se mi platba poplatku vrátila zpět na účet?

Při platbě poplatku je nutné dodržet předepsané platební údaje. Častým důvodem automatického vrácení platby bývá odeslání platby na chybný kód banky příjemce. Bankovní účet správce poplatku je veden u PPF banky (kód banky 6000). Např. při uvedení kódu banky 0600 (MONETA Money Bank) správce poplatku platbu neobdrží a tato platba je vrácena odesílateli zpět z důvodu neexistujícího účtu příjemce. V případě vrácení platby překontrolujte správnost platebních údajů na výpisu z bankovního účtu. Pokud jsou platební údaje správné a platba se přesto vrátila, kontaktujte správce poplatku.

f. Poplatek mám řádně uhrazen, přesto mi přišlo Upozornění na nedoplatek. Jak je to možné?

Po přijetí platby se pořadí úhrady evidovaných předpisů řídí § 152 daňového řádu, dle kterého jsou platby používány k úhradě nejstarších evidovaných nedoplatků. Je tedy možné, že nebyl uhrazen nějaký dříve splatný poplatek, ke kterému byla platba následně přiřazena. Dále je možné, že správce poplatku Vaši platbu neobdržel. Prvně je tedy nutné překontrolovat platební údaje.

g. Jak postupovat v případě mylné či duplicitní platby na bankovní účet vedený pro platby poplatku?

Správce poplatku je oprávněn vratitelný přeplatek vrátit pouze na základě řádně podané žádosti daňového subjektu o vrácení přeplatku, pokud částka přeplatku přesahuje 200,- Kč.

h. Jak mohu učinit podání ve věci poplatku?

Podání ve věci poplatku je obecně upraveno § 70 a násl. daňového řádu.

Podání je možné v listinné podobě, ústně do protokolu nebo elektronicky. Elektronická podání je možné zaslat do datové schránky správce poplatku (id 48ia97h) nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem (na adresu posta@praha.eu). Vybraná podání lze elektronicky učinit prostřednictvím Portálu Pražana.

B. Svoz odpadu

a. Na koho se mám obrátit v případě potíží se svozem odpadu (zmizení sběrné nádoby, neprovedený svoz, poškozená nádoba apod.)?

V případě potíží se svozem odpadu je třeba kontaktovat svozovou společnost, která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

b. Telefonní linky v zákaznickém centru svozové společnosti jsou stále obsazené, kam se mohu obrátit?

Zákaznická centra svozových společností bývají zejména v období splatnosti poplatku značně vytížena. Pokud není možné zákaznické centrum kontaktovat telefonicky, je možné požadavek zaslat svozové společnosti e-mailem (viz adresář výše).

c. Kde mohu provést změnu svozu odpadu?

Veškeré změny (změna objemu, počtu nebo četnosti obsluhy nádob / objednání nového nebo ukončení stávajícího svozu / změna poštovních kontaktů / změna plátce poplatku) je nutné provést na svozové společnosti, která v dané lokalitě zabezpečuje svoz odpadu (viz adresář výše).

d. Jaké typy nádob na směsný odpad a jaké četnosti obsluhy je možné objednat?

V Praze je v rámci svozu směsného odpadu možné využít celkem 6 typů sběrných nádob s kapacitou 80, 120, 240, 360, 660 a 1100 litrů s horním výsypem. Četnost svozu lze nastavit od nejnižší, což je 1 x 14 dní, až po četnost 7 x týdně.

e. Jak velkou kapacitu nádob na směsný odpad si musím objednat?

Velikost sběrné nádoby se v podmínkách hl. m. Prahy stanovuje kombinací počtu osob, kteří danou nemovitost užívají a doporučené denní litráže vyprodukovaného odpadu na osobu a den, která je dána obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem, ve znění vyhlášky č. 22/2017 Sb. hl. m. Prahy. Doporučený objem pro výpočet vhodné kapacity nádoby je stanoven dle typu zástavby následovně:

Druh objektu

Doporučený objem pro výpočet kapacity sběrné nádoby/ osobu/den (v litrech)

Bytové domy - sídlištní zástavba

5 - 7

Bytové domy – starší i nová bytová zástavba

4 - 6

Rodinné domy

4

Dostatečný objem sběrných nádob pro danou nemovitost stanovuje vždy vlastník nemovité věci, který je zároveň plátcem poplatku.

V případě, že má vlastník v úmyslu k dané nemovitosti objednat nádobu na rostlinný bioodpadu, lze dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad kalkulovat dle typu objektu následovně:

Druh objektu

Doporučený objem pro výpočet kapacity sběrné nádoby/ osobu/den (v litrech) v případě, že nemovitost využívá službu svozu rostlinného bioodpadu

Bytové domy - sídlištní zástavba

4 - 6

Bytové domy – starší i nová bytová zástavba

3 - 5

Rodinné domy

3

Sběrnou nádobu na bioodpad lze objednat vyplněním registračního formuláře zde:https://bio.praha.eu/formular/

f. Pokud poctivě třídím veškeré možné využitelné složky komunálního odpadu, jaký je nejmenší objem popelnice na směsný odpad, kterou je možné si v Praze objednat?

Nejmenší nádoba, kterou si lze v současné době objednat, má kapacitu 80 litrů. Nejnižší četnost jejího odvozu je 1 x 14 dní.

g. Jaké typy nádob na biologicky rozložitelný odpad a jaké četnosti obsluhy nabízíte?

Pro službu svozu bioodpadu lze využít pouze sběrné nádoby o objemu 120 nebo 240 litrů. Jedná se o hnědé sběrné nádoby s funkcí odvětrávání vnitřního prostoru. Četnost svozu je možné nastavit s četností 1 x 14 dní nebo 1 x týdně. Nabídka četnosti odvozu 2 x týdně je zatím ve formě poptávky, zejména pro oblast sídlištní zástavby. Pro její realizaci je nezbytný dostatečný počet zájemců ve svozové oblasti, který čítá aspoň 50 až 100 nádob s touto frekvencí svozu.

h. Kam se mohu obrátit, mám-li zájem o nádoby na další tříděný odpad (papír, plast, sklo)?

Pokud máte zájem o bezplatné poskytnutí sběrných nádob na tříděný odpad k jejich umístění v prostorách vašeho domu, je potřeba s tímto požadavkem kontaktovat odbor životního prostředí místního Úřadu městské části, který tento požadavek zadá do aplikace “Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem“ spravované Magistrátem. Umístění sběrných nádob následně prověří i příslušná svozová společnost z pohledu možného zajištění jejich pravidelné obslužnosti. V případě, že umístění a vývozu sběrných nádob nebude nic bránit, odbor ochrany prostředí Magistrátu tuto žádost akceptuje a nové sběrné místo tříděného odpadu bude automaticky zařazeno do pravidelného svozu využitelných složek komunálního odpadu v Praze.

i. Kam se mohu obrátit, mám-li zájem o nádobu na biologicky rozložitelný odpad?

Nádobu na bioodpad lze objednat vyplněním registračního formuláře dostupného na https://bio.praha.eu/formular/

C. Změny poplatku od 1. 1. 2022

a. Kolik budu nově platit?

Sazba je stanovena 50 haléřů za litr kapacity sběrné nádoby na směsný komunální odpad.

Biologicky rozložitelný odpad je od roku 2022 svážen bezplatně.

Výše poplatku za období se vypočte následovně:

sazba 0,50 Kč x objem nádoby v litrech x počet svozů za období (četnost obsluhy v závislosti na svozovém dni v kalendářním týdnu)

Kalkulátor poplatku je dostupný výše.

b. Proč se zdražuje?

Nejedná se o plošné zdražení. Dle nové legislativy již nešlo využít stávající způsob zpoplatnění, ale bylo nutné stanovit jednotnou sazbu za litr nádoby.

Původní poplatek (stanovený měsíčním sazebníkem v závislosti na velikosti nádoby a četnosti jejího vývozu) byl stanoven v roce 2005, od té doby došlo pouze k jednomu navýšení s účinností od 1. ledna 2020.

Při přepočtu původního poplatku na sazbu za litr se sazba pohybovala v rozmezí 0,25 Kč (největší nádoby – kontejnery) až 0,74 Kč (nejmenší nádoby).

Nově plátce za litr odpadu zaplatí stejnou sazbu bez ohledu na typ nádoby.

c. Jaké je číslo účtu pro platby poplatku a kdy dostanu potřebné platební údaje?

Číslo účtu zůstává stejné jako dosud:

předčíslí 90018, číslo účtu 5157998, kód banky 6000 (PPF banka)

Splatnost poplatku je do 15. června zpětně za první pololetí kalendářního roku a do 15. prosince zpětně za druhé pololetí kalendářního roku.

Rozpisy poplatku s nově přidělenými variabilními symboly budou rozeslány před splatností poplatku na evidované zasilatelské adresy, případně na e-maily těch plátců, kteří o tuto službu požádali.

Plátci, kteří hradí inkasem, budou v dostatečném předstihu podrobně informování e-mailem.

d. Proč mi přišel informační dopis poštou, přestože mám správce domu?

S ohledem na povahu poplatku byl informační dopis hromadně rozeslán všem plátcům poplatku na adresu trvalého pobytu fyzické osoby, resp. sídla právnické osoby.

Bez ohledu na nastavené smluvní zastoupení při správě domu jsou poplatkové povinnosti uloženy přímo vlastníkům (plátci poplatku), resp. producentům komunálního odpadu (poplatníci).