Zrušen k 31. 12. 2021

 

Základní informace

Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2020, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Informace o poplatku za komunální odpad platném od 1. 1. 2022 jsou dostupné zde.

Upozornění na legislativní změny

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k rozsáhlým změnám právních předpisů. V souladu s ustanovením § 156 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se pro poplatkové povinnosti u poplatku za komunální odpad, jakož i práva a povinnosti s nimi související, vzniklé do 31. 12. 2021 použije zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2020.
S účinností od 01. 01. 2022 je možné svoz komunálního odpadu zpoplatnit některým z poplatků za komunální odpad upravených v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. O chystaných změnách poplatku bude veřejnost informována v průběhu roku 2021.

Správce poplatku:

Magistrát hlavního města Prahy
odbor daní, poplatků a cen
Jungmannova 35/29
11000 Praha 1

Číslo účtu hlavního města Prahy pro platby poplatku za komunální odpad:

090018 – 0005157998/6000 (PPF banka a.s.)
IBAN: CZ72 6000 0900 1800 0515 7998
BIC (SWIFT) kód: PMBPCZPP

Způsob úhrady poplatku:

 1. bezhotovostně bankovním převodem,
 2. inkasem,
 3. v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A,
 4. v hotovosti v klientském centru PPF banky a.s.,
 5. v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MHMP - seznam a provozní doba.

Variabilní symbol přiděluje správce poplatku po přijetí Prohlášení plátce poplatku. Před přidělením trvalého variabilního symbolu lze využít dočasný variabilní symbol uvedený na Prohlášení plátce poplatku – tento se po přidělení trvalého variabilního symbolu již nepoužije.

Informace k platbě poplatku:

V rámci klientského přístupu k plátcům poplatku jsou správcem poplatku pravidelně cca 14 dní před splatností rozesílány tzv. rozpisy poplatku za komunální odpad. Rozpisy obsahují platební údaje, výši poplatku za aktuální poplatkové období a další základní informace. Jejich distribuce probíhá:

 1. poštovním přepravcem s připojenou Poštovní poukázkou A,
 2. na základě žádosti e-mailem.

Plátcům, kteří mají pro platby poplatku za komunální odpad zřízeno inkaso, je rozpis poplatku zasílán pouze v elektronické formě na e-mailovou adresu a to přímo v období inkasování z bankovního účtu. Formulář žádosti o platby formou inkasa a formulář žádosti o zasílání elektronických rozpisů poplatku za komunální odpad do e-mailové schránky naleznete včetně doplňujících informací níže v sekci „Formuláře“.

Správce poplatku upozorňuje, že případné nedoručení rozpisu poplatku nemá vliv na právními předpisy stanovenou povinnost uhradit poplatek v termínu splatnosti.

Daňová informační schránka

Správce poplatku pomocí aplikace Portál Pražana poskytuje podle § 69 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vybrané informace shromážděné ve spisu a na osobním daňovém účtu poplatku za komunální odpad. Data jsou poskytována pouze evidovaným plátcům a poplatníkům poplatku, přístup pro pověřené osoby je připravován.

Daňová informační schránka prostřednictvím dálkového přístupu zobrazuje autentizovaným poplatkovým subjektům následující informace v členění podle jednotlivých objektů, ke kterým plátce poplatku podal Prohlášení plátce poplatku, či podle nahlášení poplatníka, který plátci neuhradil poměrnou část poplatku:

 • stav přeplatků, nedoplatků a informace o poplatcích s blížící se splatností (včetně platebních údajů),
 • informace o stavu sběrných nádob evidovaných u objektu,
 • způsob úhrady, evidované adresy pro zasílání rozpisů poplatku a upozornění na nedoplatky.

V daňové informační schránce lze vůči správci poplatku učinit následující podání:

 • Žádost ve věci zasílání elektronických rozpisů poplatku za komunální odpad do e-mailové schránky,
 • Žádost ve věci platby poplatku za komunální odpad formou inkasa z bankovního účtu,
 • Žádost o vrácení vratitelného přeplatku na poplatku za komunální odpad,
 • Žádost ve věci poplatku za komunální odpad.

 

Data jsou poskytována online, přičemž informace o přijatých platbách mohou být z technických důvodů v daňové informační schránce zobrazeny s cca týdenním zpožděním.

Přístup do daňové informační schránky je umožněn na  vstupní stránce Portálu Pražana. prostřednictvím přihlášení s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.

Předmět poplatku a způsob jeho výpočtu

Předmětem poplatku je komunální odpad vznikající na území hl. m. Prahy. Výše poplatku za každý i započatý měsíc se stanoví podle počtu, objemu a frekvence obsluhy objednaných sběrných nádob na směsný komunální odpad a na biologicky rozložitelný komunální odpad dle dále uvedené sazby. Změna rozhodná pro stanovení výše poplatku se zohlední od 1. dne následujícího měsíce.

Kdo poplatek platí a kdo je oprávněn v této věci jednat

Plátcem poplatku je vlastník nemovité věci, kde vzniká komunální odpad. Je-li vlastníků více, jsou povinni zvolit si společného zmocněnce. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku (resp. společný zmocněnec v případě více vlastníků) má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní podáním prohlášení plátce poplatku správci poplatku (za každý jím spravovaný objekt do 30 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku), vyplněným na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky, kterými jsou fyzické osoby, při jejichž činnosti komunální odpad v daném objektu vzniká.

Splatnost poplatku

Plátce poplatku uhradí poplatek v termínech splatnosti podle následující tabulky:

termín splatnosti období, za které je poplatek hrazen
do 15. června kalendářního roku od 1. ledna do 30. června
do 15. prosince kalendářního roku od 1. července do 31. prosince

Sazba poplatku v Kč za měsíc (od 01. 01. 2020)

Směsný komunální odpad

četnost obsluhy/objem nádoby 1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden 3x za týden 4x za týden 5x za týden 6x za týden 7x za týden
70 litrů 112 199 373 - - - - -
80 litrů 112 199 368 - - 896 - -
110 litrů 134 242 454 667 878 - 1307 -
120 litrů 133 242 436 655 883 1043 1242 1440
240 litrů 212 394 762 1078 1431 1671 2071 2471
360 litrů 304 555 1030 1503 1997 2480 - -
660 litrů 553 998 1890 2782 3673 - - -
1100 litrů 770 1388 2601 3838 5060 5915 7458 9001

Biologicky rozložitelný odpad

četnost obsluhy/objem nádoby

1x za 2 týdny

1x za týden

2x za týden

120 litrů 56 112 224
240 litrů 90 179 359

Kam se obrátit

1. V případě požadavku změny počtu, velikosti nebo frekvence obsluhy sběrných nádob na směsný komunální odpad a na biologicky rozložitelný odpad, v případě zájmu o objednání nového nebo ukončení stávajícího svozu, při změně plátce poplatku či správce objektu kontaktujte zákaznické centrum svozové společnosti, která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti. Více informací o svozu směsného komunálního odpadu naleznete zde. Více informací o svozu biologicky rozložitelného odpadu naleznete zde.

2. V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte správce poplatků za odpady – odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, id DS 48ia97h. Obecné informace lze získat na tel. číslech uvedených zde.

Svozové oblasti

mapka

Adresář svozových společností

Upozorňujeme, že provozní doba zákaznických center může být v souvislosti se šířením koronaviru SARS CoV-2 omezena.

Aktuální informace k provozu zákaznických center a případná omezení naleznete na webových stránkách jednotlivých svozových společností: PSAS, AVE, IPODEC, KOMWAG.

Svozová oblast

Svozová společnost

Kontaktní adresa

Provozní doba

Tel. kontakt

E-mail

Oblast A*

Pražské služby, a.s.

 

Jungmannova
35/29,
Praha 1

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 503, 284 098 448, 284 091 409

info@psas.cz, prohlaseni2@psas.cz

Proboštská
1/1,
Praha 6

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 426, 284 091 427, 284 091 428

info@psas.cz, prohlaseni3@psas.cz

Antala Staška
2059/80b,
Praha 4

Po, St:

10:00 – 18:00

284 091 503, 284 098 448, 284 091 409

info@psas.cz

Pod šancemi
444/1,
Praha 9

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 503, 284 098 448, 284 091 409

info@psas.cz

Průmyslová
615/32
Praha 10

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

284 091 457,
284 091 458,
284 091 439

info@psas.cz, prohlaseni4@psas.cz

Praha 8, Troja

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s.

Bešťákova
457/5
Praha 8

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

493 647 931

ipodec@mariuspedersen.cz

Praha 2

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Perucká
2542/10
Praha 2

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

236 040 000

komwag@komwag.cz

Oblast B**

AVE Pražské komunální služby a.s.

Pražská
1321/38a
Praha 15

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

296 339 917, 296 339 918

avepks.obchod@ave.cz

Sokolovská
14/324
Praha 9

Po, St:

08:00 – 18:00

Út, Čt:

08:00 – 17:00

Pá:

08:00 – 15:00

296 339 919

avepks.obchod@ave.cz

*Svozová oblast A: Praha 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, Benice, Běchovice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Kunratice, Libuš, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Nebušice, Nedvězí, Petrovice, Přední Kopanina, Řeporyje, Slivenec, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Újezd, Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín.

**Svozová oblast B: Praha 3, 9, 10, 14, 18, 19, 20, Březiněves, Čakovice, Dolní Chabry, Ďáblice, Satalice a Vinoř.

Sankce

Při prodlení s platbou poplatku za komunální odpad poplatkovému subjektu vzniká za podmínek stanovených daňovým řádem povinnost uhradit úrok z prodlení.

Při správě poplatku může správce poplatku uložit pokuty dle části čtvrté daňového řádu.

Často kladené otázky

Jak postupovat, když mi do dnešního dne nebyl doručen rozpis poplatku?

 • Rozpisy jsou pravidelně distribuovány cca 14 dní před splatností poplatku na kontaktní adresy uvedené v Prohlášení plátce poplatku, nebo na registrované e-mailové adresy (v případě podání žádosti o tuto službu). Pokud rozpis poplatku doručen nebyl, kontaktujte správce poplatku.

Proč mi byl doručen rozpis poplatku, i když jsem poplatek již uhradil?

 • Rozpisy poplatku jsou automaticky hromadně zasílány všem plátcům poplatku bez ohledu na případné evidované přeplatky či nedoplatky. V případě, že poplatek byl uhrazen již dříve, je nutné překontrolovat s rozpisem poplatku správnost uhrazené částky a případný rozdíl doplatit do termínu splatnosti poplatku.

Proč mi byl doručen rozpis poplatku, i když objekt již nevlastním?

 • Plátce poplatku má kromě registrační také ohlašovací povinnost. V daném případě nejspíše ohlašovací povinnost splněna nebyla (původní vlastník neukončil svou objednávku svozu komunálního odpadu k datu prodeje objektu), nebo byla registrace ukončena v průběhu poplatkového období. Poplatek je splatný vždy zpětně za pololetí a změny se projeví až od 1. dne následujícího měsíce.

Rozpis poplatku neobsahuje mé nedávno provedené změny, proč?

 • Datové soubory pro tisk rozpisů poplatku a jejich následnou distribuci musí být vytvořeny s předstihem. Pokud rozpis poplatku neodpovídá skutečnému stavu, obraťte se na správce poplatku.

Proč se mi platba poplatku vrátila zpět na účet?

 • Při platbě poplatku je nutné dodržet předepsané platební údaje. Častým důvodem automatického vrácení platby bývá odeslání platby na chybný kód banky příjemce. Bankovní účet správce poplatku je veden u PPF banky (kód banky 6000). Např. při uvedení kódu banky 0600 (MONETA Money Bank) správce poplatku platbu neobdrží a tato platba je vrácena odesílateli zpět z důvodu neexistujícího účtu příjemce. V případě vrácení platby překontrolujte správnost platebních údajů na výpisu z bankovního účtu. Pokud jsou platební údaje správné a platba se přesto vrátila, kontaktujte správce poplatku.

Poplatek mám řádně uhrazen, přesto mi přišlo Upozornění na nedoplatek. Jak je to možné?

 • Po přijetí platby se pořadí úhrady evidovaných předpisů řídí § 152 daňového řádu, dle kterého jsou platby používány k úhradě nejstarších evidovaných nedoplatků a úhrada již splatného poplatku má přednost před úhradou splatného úroku z prodlení. Je tedy možné, že nebyl uhrazen nějaký dříve splatný poplatek, ke kterému byla platba následně přiřazena. Dále je možné, že správce poplatku Vaši platbu neobdržel. Prvně je tedy nutné překontrolovat platební údaje.

Jak postupovat v případě mylné či duplicitní platby na bankovní účet vedený pro platby poplatku?

 • Správce poplatku je oprávněn vratitelný přeplatek vrátit pouze na základě řádně podané žádosti daňového subjektu o vrácení přeplatku.

Jak mohu učinit podání ve věci poplatku?

 • Podání ve věci poplatku je obecně upraveno § 70 a násl. daňového řádu.
 • Podání je možné v listinné podobě, ústně do protokolu nebo elektronicky. Elektronická podání je možné zaslat do datové schránky správce poplatku (id 48ia97h) nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem (na adresu posta@praha.eu). Vybraná podání lze elektronicky učinit prostřednictvím Portálu Pražana.

Na koho se mám obrátit v případě potíží se svozem odpadu (zmizení sběrné nádoby, neprovedený svoz, poškozená nádoba apod.)?

 • V případě potíží se svozem odpadu je třeba kontaktovat svozovou společnost, která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

Telefonní linky v zákaznickém centru svozové společnosti jsou stále obsazené, kam se mohu obrátit?

 • Zákaznická centra svozových společností bývají zejména v období splatnosti poplatku značně vytížena. Pokud není možné zákaznické centrum kontaktovat telefonicky, je možné požadavek zaslat svozové společnosti e-mailem (viz adresář výše).

Co s sebou

Svozové společnosti je třeba předložit:

 • výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad osvědčující vlastnictví
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • zmocnění v případě zastupování plátce poplatku

Správci poplatku je třeba předložit:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • zmocnění v případě zastupování plátce poplatku

Formuláře

Poplatek byl ukončen k 31. 12. 2021. Formulářová podání k novému poplatku od 1. 1. 2022 jsou dostupná zde.

 • Platby formou inkasa z bankovního účtu plátce poplatku
  • Základní informace
  • Žádost o platby poplatku za komunální odpad formou inkasa z bankovního účtu
   • Pdf
   • Docx
 • Zasílání elektronických rozpisů poplatku za komunální odpad do e-mailové schránky
  • Základní informace
  • Žádost ve věci zasílání elektronického rozpisu poplatku do e-mailové schránky
   • Pdf
   • Docx