Základní informace

Předmětem místního poplatku z pobytu (dále jen „poplatek z pobytu“) je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 1. 2020. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek platí/kdo je oprávněn v této věci jednat                            

Poplatek z pobytu platí osoba, která v obci není přihlášená a které je poskytnuto ubytování trvající nejdéle 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (dále jen „poplatník“).

Poskytovatel úplatného pobytu je povinen poplatek z pobytu ve stanovené výši od poplatníka vybrat a odvést obci. Ve věci jedná poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“), případně jeho zástupce na základě plné moci.

Kdy vzniká povinnost platit poplatek

Povinnost platit poplatek vzniká poskytnutím úplatného pobytu osobě, která není hlášená v obci. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení (k registraci) ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Na úřadech městských části příslušných podle místa ubytovacího zařízení, s výjimkou hotelů * až ***** na území celé  Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha. V tomto případě je třeba se obrátit na odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, kancelář č. 555 (dále jen „správci poplatku“).

Postup pro řešení situace

Plátce provede registraci k poplatku z pobytu přímo v sídle místně příslušného správce poplatku, kde v ohlášení uvede:

 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce;

c) adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech.

Plátce (poskytovatel úplatného pobytu), který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě požadovaných údajů adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Při splnění ohlašovací povinnosti bude plátci přidělen variabilní symbol pro identifikaci a platby poplatku.

Pokud dojde ke změně údajů uvedených v ohlášení, plátce je povinen tuto změnu do 15 dnů ode dne vzniku správci poplatku oznámit.

Doklady potřebné k registraci

  • kolaudační rozhodnutí o ubytovacím zařízení (kopie)
  • zplnomocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku nebo živnostenského listu oprávnění k zastupování ubytovatele)

Další povinnosti plátce

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Po skončení kalendářního měsíce je plátce poplatku povinen prostřednictvím formuláře Ohlášení k místnímu poplatku k pobytu nahlásit správci poplatku do 15. dne každého následujícího měsíce:

a) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku,
b) počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny,
c) celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.

Pokud dojde ke změně údajů uvedených v ohlášení, plátce je povinen tuto změnu do 15 dnů ode dne vzniku správci poplatku oznámit.

Sazba a základ poplatku

Základ poplatku se počítá po jednotlivých započatých dnech pobytu s vyloučením prvního dne pobytu. Rozhodný je tak počet přenocování v obci u daného poskytovatele pobytu.

Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

Splatnost poplatku

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka a do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet místně příslušného správce poplatku (v případě Magistrátu hl. m. Prahy na účet č. 30015-5157998/6000 u PPF banka, a.s.) pod přiděleným variabilním symbolem.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

Od poplatku je osvobozena osoba:

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území obce

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Od poplatku z pobytu je dále osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Sezónní prací podle písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

Od poplatku jsou osvobozeny i osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

Lhůty

Plátce je povinen správci poplatku:

  1. do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu podat ohlášení k registraci,
  2. do 15 dnů ode dne ukončení činnosti tuto skutečnost nahlásit,
  3. do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů uvedených v ohlášeních, tuto změnu oznámit,
  4. do 15 dnů každého následujícího měsíce podat ohlášení k místnímu poplatku z pobytu a zaplatit za dané období vypočtený poplatek z pobytu.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Formuláře