Zrušen k 31. 12. 2019

 

Základní informace

Místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“) se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení v souladu se zvláštními předpisy a  zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

Poplatku nepodléhá

  • a. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
  • b. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
  • c. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Kdo poplatek platí/kdo je oprávněn v této věci jednat                            

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ve věci jedná ubytovatel (případně jeho zástupce na základě plné moci).

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Na úřadech městských části příslušných podle místa ubytovacího zařízení, s výjimkou hotelů * až ***** na území celé  Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha. V tomto případě je třeba se obrátit na odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, kancelář č. 555 (dále jen „správci poplatku“).

Postup pro řešení situace

Ubytovatel  provede registraci k poplatku  přímo v místě sídla místně příslušného správce poplatku či prostřednictvím elektronického formuláře podepsaného elektronickým podpisem (viz elektronické služby na portálu praha.eu). V ohlášení uvede své jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní  firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede mimo všechny požadované údaje, i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

V případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, je nutné uvést též čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností.

Při splnění ohlašovací povinnosti bude poplatníkovi přidělen variabilní symbol pro identifikaci a platby poplatku.

Lhůty

Ubytovatel je povinen u správce poplatku splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek nebo dojde-li ke změně údajů

Doklady potřebné k registraci

  • kolaudační rozhodnutí o ubytovacím zařízení (kopie)
  • zplnomocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku nebo živnostenského listu oprávnění k zastupování ubytovatele)

Sazba

Sazba poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den.

Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen prostřednictvím formuláře nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek je splatný do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí na účet místně příslušného správce poplatku (v případě Magistrátu hl. m. Prahy na účet č. 30015-5157998/6000 u PPF banka, a.s.) pod přiděleným variabilním symbolem.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Formuláře