Základní informace

Předmětem místního poplatku ze psů (dále jen „poplatek“) je držení psa, který je starší 3 měsíců.

Poplatek je vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.  Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek platí / kdo je ve věci oprávněn jednat

Poplatek platí každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa (dále jen „poplatník“). Ve věci je oprávněn jednat poplatník, popř. jeho zástupce na základě plné moci.

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Na úřadě městské části, na jejímž území má poplatník sídlo nebo trvalý pobyt podle příslušných ustanovení zákona o evidenci obyvatel nebo podle příslušných ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Postup pro řešení situace

§  Poplatník splní ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů oznámením o vzniku poplatkové povinnosti (nabytí psa, resp. dovršení jeho věku 3 měsíců) popř. ukončení poplatkové povinnosti, a to podáním na úřad příslušné městské části podle trvalého pobytu nebo sídla poplatníka. Podání lze učinit osobně, poštou nebo elektronicky - bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.

§  V ohlášení poplatník uvede své jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

§  Ohlašovací povinnost je povinen splnit i poplatník, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku.

§  Každý chovatel psa chovaného na území hl. m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba.

Lhůty

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Doklady, které je třeba mít s sebou

Fyzická osoba:

občanský průkaz, plnou moc v případě zastupování poplatníka,

další možné doklady: důchodový výměr nebo potvrzení v případě poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, potvrzení poživatele sirotčího důchodu, potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování psího útulku, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, průkaz ZTP-P,  případně jiný doklad, který umožňuje osvobození poplatníka na základě zvláštního právního předpisu.

Právnická osoba: občanský průkaz osoby jednající za právnickou osobu, pokud nejedná přímo statutární orgán je třeba předložit  zmocnění, vystavené statutárním orgánem

Sazby místního poplatku za rok:

1.500 Kč za jednoho psa,

2.250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Sazba poplatku za rok za psy chované v rodinném domě činí: 

a) v Městských částech Praha 1 až Praha 15 a Praha 17

600 Kč za jednoho psa,

900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

b) v ostatních městských částech

300 Kč za jednoho psa,

600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Je-li poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho psa a 300 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Osvobození podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Osvobození a úleva podle obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném znění

Od poplatku je osvobozen držitel psa převzatého z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí psa ze zařízení.

Další osvobození se vztahuje na držitele psů chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost, psů služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád.

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s touto vyhláškou. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, lze ho navýšit až na trojnásobek.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.