Základní informace

Předmětem místního poplatku ze psů (dále jen „poplatek“) je držení psa, který je starší 3 měsíců.

Poplatek je vybírán podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo poplatek platí / kdo je ve věci oprávněn jednat

Poplatek platí každá fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa (dále jen „poplatník“). Ve věci je oprávněn jednat poplatník, popř. jeho zástupce na základě plné moci.

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Na úřadě městské části, na jejímž území má poplatník sídlo nebo trvalý pobyt podle příslušných ustanovení zákona o evidenci obyvatel nebo podle příslušných ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Postup pro řešení situace

§  Poplatník splní ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů oznámením o vzniku poplatkové povinnosti (nabytí psa, resp. dovršení jeho věku 3 měsíců) popř. ukončení poplatkové povinnosti, a to podáním na úřad příslušné městské části podle trvalého pobytu nebo sídla poplatníka. Podání lze učinit osobně, poštou nebo elektronicky - bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.

§  V ohlášení poplatník uvede své jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

§  Ohlašovací povinnost je povinen splnit i poplatník, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku.

Lhůty

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to:

a) nečiní-li více než 600,- Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku,

b) činí-li více než 600,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.

Doklady, které je třeba mít s sebou

Fyzická osoba:

občanský průkaz, plnou moc v případě zastupování poplatníka,

další možné doklady: potvrzení v případě poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, potvrzení poživatele sirotčího důchodu, potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování psího útulku, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, průkaz ZTP nebo ZTP-P, případně jiný doklad, který umožňuje osvobození poplatníka na základě zvláštního právního předpisu.

Právnická osoba: občanský průkaz osoby jednající za právnickou osobu, pokud nejedná přímo statutární orgán je třeba předložit  zmocnění, vystavené statutárním orgánem

Sazby místního poplatku za kalendářní rok:

1.500 Kč za jednoho psa,

2.250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Sazba poplatku za rok za psy chované v rodinném domě činí: 

a) v Městských částech Praha 1 až Praha 15 a Praha 17

600 Kč za jednoho psa,

900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

b) v ostatních městských částech

300 Kč za jednoho psa,

600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč za druhého a každého dalšího psa.

V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Osvobození podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Osvobození a úleva podle obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném znění

Od poplatku je osvobozen držitel psa převzatého z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí psa ze zařízení.

Další osvobození se vztahuje na držitele psů chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost, psů služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád.

Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, lze ho navýšit až na trojnásobek.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu a pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.