Postup vyřízení věci

Podnět je možno podat písemně na dresu Magistrátu hl. m. Prahy, nebo elektronicky na emailovou adresu dpcsek@praha.eu, nebo posta@praha.eu. Podnět nemůže podat osoba, která předmět podnětu má pouze zprostředkovaně.

Předmětem podnětu může být situace, kdy prodávající neoznačí zboží nebo nabízené služby cenami nebo je nesprávně účtuje – k řešení je kompetentní odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy - oddělení cenové.  Jiné případy nerespektování spotřebitelských práv řeší Česká obchodní inspekce.

V případě podnětu je třeba uvést co nejvíce údajů, minimálně datum, kdy k předmětnému jednání došlo, kde k němu došlo - místo/provozovna, prodávající/podnikatelský subjekt, popis jednání prodávajícího a zda je možné toto jednání doložit, např. účtenkou.

Právní úprava: dle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je Prodávající povinen při nabídce a prodeji zboží poskytnout informaci spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží, pokud tento zákon nestanoví jinak, a to:

a) označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám,

b) zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně formou ceníků,

c) zpřístupnit tuto cenu jiným přiměřeným způsobem, nelze-li označit zboží cenou způsoby uvedenými v písmenu a) nebo b),

d) předložit nabídkový ceník dílů a činností, pokud se zboží sestavuje z běžných dílů nebo činností na základě zvláštních požadavků kupujícího, nebo

e) oznámit kupujícímu odhad.

Cenou podle tohoto odstavce se u výrobků rozumí konečná nabídková cena, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky.