Základní informace

Povolování hazardních her je upraveno zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a obecně závaznou vyhláškou č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy.

Kdo vydává povolení

Základní povolení k provozování hazardní hry, tj. loterií, kurzových sázek, totalizátorových her, binga, technických her a živých her, vydává Ministerstvo financí (§ 86-96 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách). Správní poplatek je stanoven na částku 5.000 Kč za přijetí žádosti o vydání povolení a částku 3.000 Kč za přijetí žádosti o jeho změnu (položka 21 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Povolení k umístění herního prostoru k provozování binga, technických her a živých her, vydává úřad příslušné městské části hl. m. Prahy, v jejímž územním obvodu se má nacházet předmětný herní prostor (§ 97-104 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách). V žádosti musí žadatel uvést druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, a přiložit k ní: a) základní povolení k provozování hazardní hry; b) doklad o složení kauce; c) osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována; d) doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být hazardní hra provozována; e) schéma kamerového systému.

Formulář a metodický pokyn žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru je na internetových stránkách Ministerstva financí.

Úřad příslušné městské části hl. m. Prahy zároveň provádí změny v povolení k umístění herního prostoru, včetně jeho zrušení. Správní poplatek je stanoven na částku 4.000 Kč za přijetí žádosti o vydání povolení a částku 2.500 Kč za přijetí žádosti o jeho změnu (položka 21 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Ohlášení hazardní hry – tomboly a turnaje malého rozsahu (§ 105-108 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách).

Ohlášení podléhají tomboly, u nichž výše herní jistiny činí více než 100.000 Kč, a turnaje malého rozsahu, tj. turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při níž je počet účastníků předem určen a úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin. (§ 61-64 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách).

Náležitostmi ohlášení jsou: a) název a popis ohlašované hry; b) adresa místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována; c) doba, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována; d) určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry; e) herní plán; f) v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

Ohlášení hazardní hry musí být podáno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení hazardní hry, a to příslušnému úřadu městské části hl. m. Prahy, na jejímž území má být hazardní hra provozována.

Po skončení tomboly je provozovatel povinen bezodkladně zajistit vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznamu přijatých vkladů a seznamu vyplacených výher.

Po skončení turnaje malého rozsahu je provozovatel povinen zajistit bezodkladně vyhotovení zápisu s uvedením jeho názvu, doby jeho trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu účastníků hazardní hry včetně jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji malého rozsahu.

Opis tohoto zápisu je provozovatel povinen zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly nebo turnaje malého rozsahu příslušnému úřadu městské části hl. m. Prahy, kterému tombolu nebo turnaj malého rozsahu ohlásil.

Dozorující orgán

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, vykonává Ministerstvo financí a Celní úřad.