Rada hl. m. Prahy schválila dne 23. 3. 2020 svým usnesením č. 540 dokument upravující proces přidělování reklamních ploch městského mobiliáře s názvem Zásady zabezpečování propagace na reklamních plochách městského mobiliáře.

Příjem žádostí o využití reklamních ploch městského mobiliáře na II. čtvrtletí v termínu od 6. 4. 2021 do 28. 6. 2021.

Žádosti o využití reklamních ploch městského mobiliáře na výše uvedené období, prosíme, doručte nejpozději do 15. 1. 2021.  Na později doručené žádosti nebude brán zřetel.

Formuláře:

Bez vyplnění všech výše uvedených formulářů ve stanoveném termínu nedojde k dalšímu zpracování žádosti a ta bude vyřazena.

Zasílání žádostí:*

Vyplněnou žádost, včetně všech příloh, zasílejte v editovatelné podobě na e-mailovou adresu marketing@praha.eu .

Podepsaný originál žádosti, včetně všech příloh, zasílejte v tištěné podobě v obálce označené
„Reklamní plochy – městský mobiliář“ na adresu:

Hlavní město Praha

Magistrát Hlavního města Prahy

Odbor médií a marketingu

Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Žádost může být podána také osobně, a to výlučně na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy v budově Nové radnice na výše uvedené adrese.

* Pro platné přijetí žádosti je nutné zaslat jak elektronickou, tak i tištěnou verzi žádosti, včetně všech jejích příloh, podepsaných osobou oprávněnou jednat jménem či za žadatele. 

Termíny výlepů:

II. čtvrtletí

CLV plochy
výlepové cykly termín
1. 06. 04. - 19. 04. 2021
2. 20. 04. - 03. 05. 2021
3. 04. 05. - 17. 05. 2021
4. 18. 05. - 31. 05. 2021
5. 01. 06. - 14. 06. 2021
6. 15. 06. - 28. 06. 2021

 

CLV plochy
Zdroj: http://www.jcdecaux.cz/citylight-mestsky-mobiliar/produkty-cl/mestsky-mobiliar

 

RLB plochy  
výlepové cykly termín
1. 06. 04. - 17. 05. 2021
2. 18. 05. - 28. 06. 2021

RLB plochy
Zdroj: http://www.jcdecaux.cz/citylight-mestsky-mobiliar/produkty-cl/rolling-board  

Veřejná podpora:

Zakládá-li akce žadatele veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, bude výše veřejné podpory zapsána v souladu s nařízením Komise EU č. 1407/2013/EU ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis do registru de minimis, dostupného na URL adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search .

Výše veřejné podpory bude zapisována dle tržní hodnoty reklamních ploch bez množstevních slev, dle níže uvedeného ceníku.

druhy reklamní plochy rozměr počet ks období cena Kč bez DPH tisk
CLV plochy 118,5 x 175 cm 1 1/2 měsíce 14.500,- hradí příjemce
RLB plochy 310 x 230 cm 1 1 měsíc 23.000,- hradí příjemce*

* vzhledem ke specifickému formátu, který tiskne pouze omezené množství tiskáren spolupracujících přímo se společností JCDecaux, je tisk zadáván přímo touto společností    

Grafické schéma

Grafické schéma