Rodina

Celkový počet: 4
Na stránce:
 • 1. 3. 2005 Vystavení úmrtního listu
  Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu (rodný, oddací nebo úmrtní list) zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

  Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může Vám matriční úřad vydat jeho druhopis.

 • 27. 2. 2005 Uzavření manželství (ÚMČ)
  Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství
 • 23. 2. 2005 Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu rodičů (MAG)
  Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do péče a jak má každý rodičů přispívat na jeho výživu.
 • 23. 2. 2005 Vydání rodného listu po narození dítěte
  Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo po obdržení podkladů nebo ústního oznámení a po přidělení rodného čísla Ministerstvem vnitra ČR, provede zápis do knihy narození a následně vystaví rodný list.
Celkový počet: 4
Na stránce: