Kam se obrátit

Na matriční úřad podle místa trvalého pobytu jednoho ze snoubenců, nebo na matriční úřad, před kterým bude manželství uzavřeno.


Adresář matričních úřadů na portálu veřejné správy

Vyhledat správní obvod k pražské adrese

 

Popis postupu vyřízení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR


 

 

Co s sebou (náležitosti, doklady)

Občané ČR, s trvalým pobytem v ČR
 1. doklad, kterým je možné prokázat totožnost, 
 2. rodný list, 
 3. doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 4. výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem), případný úmrtní list zemřelého manžela, 
 5. případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství,
 6. jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci stext=*jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci, 
 7. jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Občané CR s trvalým pobytem v cizině, cizí státní občané, zástupci

viz. přehled náležitostí na stránkách Ministerstva vnitra ČR

 

 


 

Formuláře

 

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu

 


 

Právní úprava

 1. Zákon č. 301/2000 Sb., 
 2. Zákon č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 3. Zákon č. 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 4. Zákon č. 97/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 5. Zákon č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Plné texty zákonů na portálu veřejné správy