Kam se obrátit

Na matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. V hl. městě Praze na úřady městských částí Praha 1 - Praha 22.

Adresář matričních úřadů na portálu veřejné správy

Adresář správních obvodů

Vyhledat správní obvod k pražské adrese

 

Popis postupu vyřízení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR


 

 

Co s sebou (náležitosti, doklady)

1. U dítěte narozeného za trvání manželství předloží jeden z rodičů

 • oddací list,
 • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

 

2. U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka

 • prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • rodný list,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
 • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li vydán,
 • popřípadě další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

 

3. U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, předloží jeden z rodičů

 • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti,
 • rodný list matky a otce dítěte,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
 • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

 

4. V případech hodných zvláštního zřetele, zejména u osoby, která žádá o udělení azylu na území České republiky, může matriční úřad připustit nahrazení dokladů uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 čestným prohlášením rodičů, nebo jednoho z nich.


Formuláře

 


Právní úprava

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,v platném zněníPlné texty zákonů na portálu veřejné správy