Uznávání zahraničního vzdělání

Procedure of the recognition of foreign education - in english

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP vydává na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice.

 • Osvědčení o uznání rovnocennosti

Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydá odbor školství, mládeže a sportu MHMP v případech, kdy je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána. Odbor školství, mládeže a sportu MHMP rozhoduje o uznání rovnocennosti na základě žádosti obsahující v příloze:

*   originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,
*   originál dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia) nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem, 
*   doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč,
*   doklad o místě pobytu v ČR (např. kopie identifikační karty, nájemní smlouva atd.),
*   plná moc pro zastupování žadatele (jedná se zejména o zastupování osob mladších 18 let
    – plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého či osoba, která se nechává zastupovat).

-    Přehled mezinárodních smluv:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html

-    Smlouva mezi vládou České republiky a Slovenské republiky:
-    Dle  Sdělení ministerstva zahraničních věcí ČR č. 23/2015 Sb., byla dne 28. listopadu 2013 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice.
-    Podle čl. 10 shora uvedené smlouvy „Doklady o vzdělání podle čl. 3 až 7 této Smlouvy vydané ve státě jedné smluvní strany se pro účely podle této Smlouvy na území státu druhé smluvní strany uznávají za rovnocenné bez dalšího úředního postupu.".

 • Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení („nostrifikace“)

Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR, odbor školství, mládeže a sportu MHMP rozhoduje o nostrifikaci na základě žádosti obsahující v příloze:

*   legalizovaný originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,
*   legalizovaný originál dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia) nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,
*   doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč,
*   doklad o místě pobytu v ČR (např. kopie identifikační karty, nájemní smlouva atd.),
*   plná moc pro zastupování žadatele (jedná se zejména o zastupování osob mladších 18 let – plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého či osoba, která se nechává zastupovat).

-    Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání:
V případě, že mezinárodní smlouva nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala, popřípadě notářem na území takového státu, a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

-    Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání není nutná,
pokud má stát, ve kterém zahraniční vysvědčení bylo vydáno, uzavřenu dohodu o právní pomoci s ČR.

-    Přehled mezinárodních smluv:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html

-    Nostrifikační zkouška:
V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nepředloží úplné podklady, ze kterých je patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, odbor školství, mládeže a sportu MHMP nařídí nostrifikační zkoušku, jejíž úspěšné složení je předpokladem pro vydání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikaci).

Žadatel okamžikem podání žádosti o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s případným poskytnutím svých osobních údajů určené škole k zajištění nostrifikační zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

 • osoba (žadatel), která žádá o uznání rovnocennosti svého zahraničního vzdělání
 • zákonný nebo zplnomocněný zástupce žadatele

ZPŮSOB ŘEŠENÍ

Žádost se podává k vyřízení v podatelně MHMP Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1 – přízemí Škodova paláce nebo v podatelně MHMP Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1.

KDE LZE ŘEŠIT

Magistrát hlavního města Prahy
odbor školství, mládeže a sportu
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Pověřené osoby:

 • Mgr. Martin Fučík, č. dveří: 628, tel.: 236 005 214
 • Mgr. Daniela Kulhavá, č. dveří: 628, tel.: 236 005 235
 • Bc. Lenka Kálalová, č. dveří: 628, tel.: 236 005 240

Návštěvní hodiny MHMP:

 • pondělí: 12.00 – 17.00 hod.

 • středa:    8.00 – 18.00 hod.

Úřední hodiny podatelny MHMP :

 • Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
  • Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:00 hod.
  • Pátek:                     8:00 – 11:00 hod.
 • Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
  • Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:00 hod.
  • Pátek:                     8:00 – 11:00 hod.

DOKLADY

viz Osvědčení o uznání rovnocennosti
viz Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (dále jen „nostrifikace“)

POPLATKY A LHŮTY

Poplatky

 • správní poplatek za přijetí žádosti ve výši 1000,- Kč je nutné zaplatit v pokladně MHMP, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1

Lhůty

 • řeší se do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů

FORMULÁŘE

 • formulář ke stažení zde

PRÁVNÍ ÚPRAVA

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 • vyhláška MŠMT ČR č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;

UPŘESNĚNÍ A POZNÁMKY

Pokud má stát, ve kterém zahraniční vysvědčení bylo vydáno, uzavřenu dohodu o právní pomoci s ČR, legalizace dokladů o vzdělání není nutná.