Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého pobytu v hlavním městě Praze bude zápisový lístek vydáván v přízemí na přepážce č. 43 odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1 (Škodův palác), a to na základě vyplněné žádosti o vydání zápisového lístku a předložení dokladu potvrzujícího totožnost žadatele a jeho trvalý pobyt, resp. místo pobytu u cizích státních příslušníků.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole (a to i v případě vydání náhradního zápisového lístku nebo na přijetí na víceleté gymnázium).

Úřední hodiny: Úřad funguje pro veřejnost v omezeném režimu!

Po   8.00 – 18.00 hod
St    8.00 – 18.00 hod

Druhou možností je zaslání zápisového lístku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou na adresu trvalého pobytu uchazeče, resp. v případě nezletilosti jeho zákonného zástupce.