Základní informace

Podněty a připomínky a stížnosti jsou podání občana, skupiny občanů nebo sdružení občanů, jimiž se domáhají ochrany svých práv, chráněných zájmů, případně upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů hlavního města Prahy.

Podání občanů adresované Zastupitelstvu hlavního města Prahy a Radě hlavního města Prahy přijímá odbor volených orgánů Magistrátu hl. m. Prahy. Podání občanů adresované primátorovi hlavního města Prahy přijímá odbor „Kancelář primátora“. Podání občanů adresované jednotlivým náměstkům primátora a radním hlavního města Prahy přijímají jejich sekretariáty. Stížnosti na jednání zaměstnanců hlavního města Prahy adresuje občan řediteli Magistrátu hlavního města Prahy nebo řediteli příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy. Opakované stížnosti nebo v případech, kdy si občan není jistý, kterému orgánu hl. m. Prahy či odboru Magistrátu hl. m. Prahy má stížnost zaslat, může adresovat odboru právní podpory, oddělení stížností.

Petice jsou žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo společného zájmu. Musí být písemné, a musí pod ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště těch, kdo ji podávají, respektive další náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Jestliže podává petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Změna zákona o právu petičním umožňuje od 1. února 2022 využít ePetice - elektronický nástroj k sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni a doručení petice. Podrobné informace o nástroji ePetice na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Odbor Magistrátu hlavního města Prahy, respektive orgán hlavního města Prahy, který petici vyřizuje, je povinen tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru, do 30 dnů odpovědět.

Kdo je oprávněn jednat

 • fyzická osoba
 • právnická osoba

Způsob řešení

Písemné podání se posílá poštou nebo předává v podatelně MHMP, elektronické podání se posílá na adresu elektronické podatelny posta@praha.eu.

Ústní podání po sepsání písemného záznamu u adresáta (na příslušném odboru nebo v sekretariátu)  obdrží občan kopii záznamu s potvrzeným převzetím.

Kde lze řešit

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor právní podpory, oddělení stížností
Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

Odbor služeb, oddělení služeb veřejnosti
Jungmannova 29, 110 00 Praha 1

 

Úřední dny pro veřejnost:

 • Pondělí: 8.00 – 18.00 hod.
 • Středa:   8.00 – 18.00 hod.

 

Úřední hodiny podatelen MHMP:

 • Jungmannova 29, 110 00 Praha 1
 • Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1
 • Na Pankráci 1685/17, 140 00 Praha 4
 • Pondělí:  8:00 – 18:00 hod.  
  Úterý:     8:00 – 15:00 hod.
  Středa:    8:00 – 18:00  hod.
  Čtvrtek:   8:00 – 15:00 hod.
  Pátek:      8:00  – 11:00 hod.

   

Forma podání

 • písemná stížnost, připomínka nebo podnět - bez formuláře
 • ústní stížnost, návrh, připomínka nebo podnět – sepsání písemného záznamu (protokolu) na příslušném odboru nebo v sekretariátech, popř. na odboru právní podpory, oddělení stížností nebo na odboru služeb, oddělení služeb veřejnosti
 • petice – náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním; ePetice
 • e-mail na adresu elektronické podatelny
 • datová schránka – 48ia97h

Poplatky a lhůty

Poplatky

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty

 • stížnosti, připomínky a podněty se řeší ve lhůtě do 60 dnů
 • petice se řeší ve lhůtě do 30 dnů

Ve výjimečných případech může ředitel odboru, který na Magistrátu hlavního města Prahy záležitost vyřizuje, souhlasit s překročením této lhůty a vyrozumět o svém rozhodnutí stěžovatele.

Formuláře

 • bez formuláře

Právní úprava

Za správnost odpovídá

Odbor právní podpory, oddělení stížností