Postup vyřízení věci

Přidělování popisných, orientačních nebo evidenčních čísel domů pro všechna katastrální území Prahy provádí odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) na základě výzvy k přidělení čísla popisného nebo evidenčního podané příslušným stavebním úřadem.

Formuláře, náležitosti, doklady

  • výzva k přidělení čísla popisného prostřednictvím příslušného stavebního úřadu. Platí pro stavby zkolaudované od 1. 7. 2010.
  • písemná žádost (bez formuláře) o přidělení čísla domu s čitelným podpisem vlastníka a jeho stávající adresou a telefonem. Platí pro stavby zkolaudované do 30.6.2010.
  • kolaudační rozhodnutí stavby (ověřenou kopii) s vyznačenou právní mocí dotčeného stavebního úřadu (t.j. po 15 dnech od převzetí uvedeného rozhodnutí) nebo kolaudační souhlas, nebo potvrzení existence stavby
  • geometrický plán zpracovaný geodetickou firmou – 1x originál nebo 1x ověřená kopie Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu

Lhůty k vyřízení na MHMP

  • 30 dní

Forma vyřízení na MHMP

  • Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem odboru se zasílá poštou, nebo se předá v  podatelně Magistrátu HMP.
adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 29, 110 00,  Praha 1
úřední hodiny hlavní podatelny: pondělí až čtvrtek 7,45 - 18,00 hod., pátek 7,45 - 16,00 hod.

 nebo

adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01,  Praha 1
úřední hodiny hlavní podatelny: pondělí až čtvrtek 7,45 - 18,00 hod., pátek 7,45 - 16,00 hod.

 

Záležitost vyřizuje

Iva Adámková    číslo dveří: 241b (2. patro)     telefon:   236 002 065   
Kamil Řehák       číslo dveří: 241b (2. patro)     telefon:   236 002 619   
Ilona Žídková    číslo dveří: 241c (2. patro)     telefon:   236 002 191   

 

adresa: Jungmannova 29,  Praha 1
návštěvní dny:  pondělí 12,00 – 17,00 hod., středa 8,00 – 18,00 hod.

 

Právní úprava 

  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 326/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 193/2001 Sb., o způsobu označování ulic a číslování domů