Postup vyřízení věci:

Odbor hospodaření s majetkem MHMP po obdržení žádosti zajistí stanoviska orgánů, vyjadřujících se k plánovanému využití pozemku/ů ve vlastnictví města, tj. zejména:

 • Příslušné městské části
 • Odboru investičního MHMP
 • Odboru dopravy MHMP
 • Odboru ochrany prostření MHMP
 • Odboru evidence majetku MHMP
 • Odboru územního rozvoje MHMP
 • Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
 • Technické správy komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
 • Příslušného silničního správního úřadu
 • Pražské developerské společnosti, příspěvková organizace
 • Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

Následně po obdržení stanovisek připraví odbor hospodaření s majetkem MHMP materiál k projednání Výboru pro správu majetku ZHMP (dále jen „Výbor“) - (v případě prodeje pozemku/ů, nebo směny pozemku/ů), nebo do Majetkové komise RHMP (dále jen „Komise“) - (v případě pronájmu pozemku/ů, výpůjčky pozemku/ů, či pachtu pozemku/ů).

Po projednání ve Výboru či v Komisi bude realizován prodej či pronájem přímo zájemci či výběrovým řízením.

V případě odsouhlasení záměru prodeje či pronájmu ve Výboru nebo Komisi, bude zveřejněn záměr na úřední desce MHMP v souladu s § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění.

Pro úplnost uvádíme možnosti nakládání s pozemky:

 • Prodej vlastníkovi sousedního pozemku/sousedních pozemků či nemovitostí
 • Prodej vlastníkovi stavby umístěné na tomto pozemku
 • Prodej pozemku/ů ostatním zájemcům
 • Pronájem pozemku/ů na dobu neurčitou
 • Pronájem pozemku/ů na dobu určitou
 • Směna pozemku/ů
 • Výpůjčka pozemku/ů
 • Pacht pozemku/ů

Písemná žádost (bez formuláře) musí obsahovat:

 • Identifikaci žadatele – jméno žadatele/obchodní jméno, adresu bydliště/sídla společnosti, místo podnikání, rodné číslo/IČO, telefon, e-mailovou adresu, ID DS
 • Kopii živnostenského listu / výpis z obchodního rejstříku
 • Identifikaci pozemku/ů – parcelní číslo, katastrální území, požadovanou výměru
 • Vztah k požadovanému pozemku (např. vlastník sousedního nemovitosti, pozemku, objektu (doložit výpisem z katastru nemovitostí, či jiným dokladem prokazujícím vlastnictví)
 • Kopii katastrální mapy – se zákresem požadovaného pozemku/ů či požadované části
 • Účel využití pozemku/ů (např. jako zahrádka, k výstavbě rodinného domu)
 • Požadovaný způsob umožnění užívání pozemku/ů (prodej, pronájem, výpůjčka a další)

Podrobnější informace naleznete na:

Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Praha – usnesení Rady HMP č. 2427 ze dne 6. 11. 2023

Zásady cenové politiky při pronajímání nebo výpůjčce komunikací a jejich součástí, částí pozemků a ploch ve vlastnictví hlavního města Prahy, pronajímaných příslušnými odbory MHMP a Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, a.s. – usnesení Rady HMP č. 1858 ze dne 1. 8. 2022

Podmínky výběrového řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy – usnesení Rady HMP č. 108 ze dne 24. 1. 2022


Věc vyřizuje

Odbor hospodaření s majetkem MHMP, oddělení využití a správy pozemků

adresa: nám. Franze Kafky 1, Praha 1
telefon: sekretariát: 236 002 808, 236 00 3116
návštěvní dny:  pondělí a středa 8:00-18:00 hodin
V ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.

 


Právní úprava

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 11/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění