Postup vyřízení věci

Zájemce o prodej, pronájem, pozemků, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, musí svou žádost uplatnit písemnou formou, adresovanou odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl.m. Prahy (dále jen MHMP). Tento odbor po obdržení žádosti zajistí stanoviska orgánů, vyjadřujících se k plánovanému využití pozemků ve vlastnictví města, tj. zejména:

 • příslušné městské části
 • odboru městského investora MHMP
 • odboru dopravy MHMP
 • odboru ochrany prostředí MHMP
 • Sekce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
 • Odboru územního plánování

Následně, v souladu s § 36 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění, zveřejní odbor  evidence, správy a využití majetku  záměr žadatele na úřední desce MHMP po dobu nejméně 15 dnů před projednáním věci orgány města.
Pro úplnost uvádíme všechny možnosti nakládání s pozemky v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku:

 • prodej  vlastníkovi sousedních pozemků
 • prodej  vlastníkovi stavby vystavěné na  tomto pozemku
 • prodej pozemku ostatním zájemcům
 • pronájem pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do 3 měsíců
   (u zahrádek do 12 měsíců)
 • pronájem pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 3 měsíce
 • pronájem pozemku na dobu určitou v délce trvání do jednoho roku
 • pronájem pozemku na dobu určitou delší než jeden  rok
 • směna pozemků
 • výpůjčka pozemků delší než jeden rok

Žádosti o prodeje či dlouhodobé pronájmy pozemků jsou na základě doporučení  výbor pro hospodářskou politiku a informatiku zastupitelstva hl. m. Prahy  předloženy ke schválení zastupitelským orgánům města (Radě hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvu hl. m. Prahy). Pokud jmenovaná  nesouhlasí u bodu 3) s přímým prodejem zájemci, postupuje se formou  výběrového řízení.
Dlouhodobý pronájem pozemků formou  výběrového řízení schvaluje po doporučení  výbor pro hospodářskou politiku a informatiku zastupitelstva hl.m. Prahy.
Vyřízení ostatních žádostí, které se týkají pronájmů (přímých nebo formou veřejné soutěže) jsou v kompetenci ředitele SVM MHMP.


Formuláře, náležitosti, doklady

Písemná žádost (bez formuláře) musí obsahovat:

 • identifikaci žadatele - jméno žadatele/obchodní jméno, adresu bydliště/sídla firmy, místo podníkání, rodné  číslo/IČO, telefon, fax,
 • kopii živnostenského listu / výpis  z obchodního rejstříku
 • identifikaci pozemku - parcelní číslo, katastrální území, požadovanou výměru (případně doložit výpisem z katastru nemovitostí),
 • vztah k požadovanému pozemku (např. vlastník sousední nemovitosti, pozemku, objektu (doložit výpisem z katastru nemovitostí, či jiným dokladem prokazujícím vlastnictví),
 •  1x kopii katastrální mapy –  se zákresem požadovaného pozemku či požadované části a s popisem okolních ulic,
 • účel využití pozemku (např. jako zahrádka, k výstavbě rodinného domu, sídla firmy),
 • požadovaný způsob umožnění užívání pozemku (prodej, pronájem).

Výpisy z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, živnostenský list a výpis z obchodního rejstříku či ověřený živnostenský list (ne starší tří měsíců).


Lhůty k vyřízení

30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

 


Záležitost vyřizuje

Odbor evidence, správy a využití majetku, oddělení prodeje pozemků

adresa: nám. Franze Kafky 1, Praha 1
telefon: 236 002 808
návštěvní dny:  pondělí 12,00 – 17,00 hod., středa  8,00 – 18,00 hod.
V ostatní pracovní dny po předchozí dohodě.

 

Poznámka: kompetence jednotlivých referentů jsou rozděleny podle příslušných katastrálních území, v nichž se pozemky nacházejí.

 


Forma vyřízení na MHMP

Žádost doplněná uvedenými doklady a označená názvem „ odbor evidence, správy a využití majetku“ se zasílá poštou nebo předá v hlavní podatelně magistrátu.

 

adresa: Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
návštěvní hodiny podatelny: Po:     8.00 – 17.00
Út:      8.00 – 16.00
St:      8.00 – 18.00
Čt:      8.00 – 16.00
Pá:     8.00 – 15.00

Právní úprava

 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění
 • zákon č. 131/2000 Sb., § 36 odst. 1, o hl. m. Praze v platném znění