Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává ten, v jehož zájmu je projednání dokumentace (investor nebo jeho zástupce).

 


Kam se obrátit

Na příslušný úřad městské části, vykonávající přenesenou působnost správního obvodu (Praha 1 - Praha 22) dle umístění komunikace.

Adresář správních obvodů

 


Co s sebou (náležitosti, doklady)

  • Žádost, kde je třeba uvést místo a název stavby
  • Projektovou dokumentaci s uvedením dopravního řešení, zpracovaného dopravním odborníkem při zohlednění příslušných norem a zákonných ustanovení.

 


Formuláře

Formulář neexistuje neboť případy jsou specifické.

 


Právní úprava

  • Zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  • Zákon č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
  • Vyhl. 30/2001 Sb. kterou se provádí zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Plné texty zákonů na portálu veřejné správy

 


Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: 236 002 376, 236 002 428
www.praha.eu