Jde-li o opatření nebo stavbu, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) jako nejbližší společně nadřízený stavební úřad obecných stavebních úřadů městských částí hl.m. Prahy podle § 13 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v naprosté většině případů určuje jeden z těchto stavebních úřadů, aby vedl ve věci řízení a vydal rozhodnutí. Zcela výjimečně, v případě složitých či jinak zvláštních staveb na území dvou nebo více stavebních úřadů, zejména v územních řízeních významných dopravních staveb, využije možnosti rozhodovat sám.

Žadatelem o stanovení stavebního úřadu může být navrhovatel umístění stavby, stavebník, projektant nebo jiná osoba za stavebníka jednající (není třeba předkládat plnou moc). Žadatelem může být i stavební úřad, u něhož již byla žádost podána. Po vyřízení žádosti (stanovení příslušného stavebního úřadu) zasílá odbor stavební MHMP své opatření jak žadateli, tak stavebním úřadům, na jejichž území se stavba bude nacházet.

Formuláře, náležitosti, doklady

  • žádost o stanovení stavebního úřadu, který provede příslušné řízení – bez formuláře
  • zákres stavby v situačním výkresu na podkladě katastrální mapy (u liniových staveb velkého rozsahu popis trasy stavby a zákres do mapového podkladu), příp. souhrnná technická zpráva.

Záležitost vyřizuje

odbor stavební, oddělení stavebního řádu

jméno:    Ing. Zdeňka Nejedlá

adresa:       Jungmannova 29, 110 00 Praha 1
číslo dveří:    315 (3. patro)

telefon:    236 004 820

návštěvní dny:    pondělí 12,00 – 17,00 hod., středa  8,00 – 18,00 hod.

e-mail:        zdenka.nejedla@praha.eu

Forma vyřízení na MHMP

Žádost s přílohou, adresovaná odboru stavebnímu MHMP, se zasílá poštou nebo předává
v těchto podatelnách:

  • Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01  Praha 1
  • Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova  29, 110 00  Praha 1

návštěvní hodiny podatelny:

pondělí až čtvrtek 7,45 – 18,00 hod., pátek 7,45 – 16,00 hod.

Právní úprava

  • § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)