Podnikatel je oprávněn (nikoli povinen) oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti -  je tedy  na jeho volbě, zda přerušení oznámí či nikoli, a to bez ohledu na délku doby přerušení.  (Původně stanovená povinnost oznamovat živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, byla s účinností od 1.8.2010 zrušena.)

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění.

Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených v § 31 odst. 2, které se týkají označení objektu, v němž má místo podnikání, sídlo nebo organizční složku podniku, povinností stanovených v § 31 odst. 9 a 17, v § 17 odst. 4 a 8 a povinností splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

Pokračování v provozování  živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Oznamování přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti se provádí na změnovém formuláři JRF.

Živnostenský úřad na základě těchto oznámení podnikatele zapíše tyto skutečnosti v živnostenském rejstříku a o provedeném zápise informuje podnikatele.