Kdo chce na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona, musí podat ohlášení živnosti (u živností ohlašovacích, které jsou  řemeslné, vázané  a živnost volná) nebo žádost o koncesi (u živností koncesovaných) obecnímu živnostenskému úřadu. Rozdělení živností určuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem. Rozhodující  je určení předmětu živnostenského podnikání, neboť jeho vymezení má zásadní význam pro specifikaci živnosti a v návaznosti na to pro určení, zda vedle splnění všeobecných podmínek  (plná svéprávnost, bezúhonnost) bude vyžadováno i splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, tj. odborné nebo jiné způsobilosti,  která je stanovena živnostenským zákonem. Dále je podstatné, zda živnostenské oprávnění hodlá získat fyzická osoba nebo osoba právnická.

Ohlášení nebo žádost o koncesi se podávají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tato podání lze učinit u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu (místní příslušnost se neřídí podle sídla nebo bydliště podnikatele) nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Bližší údaje ke vzniku živnostenského oprávnění, text právních předpisů vztahujících se k živnostenské problematice, platné znění formulářů pro podání ve věci živnostenského oprávnění, seznam živnostenských úřadů a další informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani.