Postup vyřízení věci

V případě nabytí exempláře (např. odchov, nabytí z jiného státu v rámci EU koupí nebo darováním, dovoz do EU) podléhajícího povinné registraci podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), na který dosud nebyl vystaven registrační list, je vlastník nebo dlouhodobý držitel povinen zažádat o jeho vydání písemnou formou příslušný registrační úřad, tj.krajský úřad.

Povinné registraci podléhají exempláře druhů přímo ohrožených vyhynutím, na které se vztahuje zákaz obchodních činností podle článku 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97, tj. druhů uvedených v příloze A tohoto nařízení (kromě stanovených výjimek) a druhů obsažených v seznamu v Příloze č.2 k zákonu č.100/2004 sb.

Vlastník  nebo  dlouhodobý držitel exempláře je povinen označit na své náklady exemplář podléhající registrační povinnosti nezaměnitelným způsobem podle § 23c zákona  č. 100/2004 Sb., a podle vyhlášky  č. 210/2010 Sb.

O vydání registračního listu je vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře povinen požádat  příslušný úřad je písemnou formou do 30 dnů od nabytí exempláře (kromě výjimek stanovených zákonem). 

K podání je možno využít doporučenou „Žádost o  registraci exempláře a o vydání registračního listu na exemplář, který dosud nebyl zaregistrován“,  která je k dispozici v elektronické podobě (viz Formuláře, náležitosti, doklady) a dále v listinné podobě na Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře, tj. fyzická nebo právnická osoba, který má  trvalé bydliště, resp. sídlo, v Praze.


Formuláře, náležitosti, doklady

Písemnou žádost a další doklady podle způsobu nabytí exempláře:

  •  v případě odchovu: kopie registračních listů rodičovských exemplářů, dále následující informace o odchovaných exempářích: datum narození, místo narození, nezaměnitelné značení, pohlaví, další individuální znaky

  • v případě nabytí koupí z jiného státu v rámci EU: u exemplářú zařazených do přílohy A originál potvrzení ES  (tzv. žluté potvrzení)

  • v případě nabytí darováním z jiného státu v rámci EU: darovací smlouvu

  •  v případě dovozu do EU: kopii dovozního povolení vydaného Ministerstvem životního prostředí

Vlastník  nebo  dlouhodobý držitel exempláře je povinen označit na své náklady exemplář podléhající registrační povinnosti nezaměnitelným způsobem podle § 23c zákona č. 100/2004 Sb., a podle vyhlášky  č. 210/2010 Sb.

K podání je možno využít doporučenou "Žádost o registraci exempláře a o vydání nového registračního listu na exemplář, který dosud nebyl registrován – tj. odchov nebo dovoz exempláře", která je k dispozici zde a dále v listinné podobě na Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1.


Lhůty k vyřízení:

  • 30 dnů ode dne doručení žádosti

Záležitost vyřizuje:

odd. státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče

jméno:   Bc. Vlastmil Zásměta, Ing. Lukáš Baumann, Ing. Martin Hruška (CITES pro dravce a sovy)

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 

číslo dveří:    404, 405, 4. patro

telefon:     236 004 249; 236 004 587; 236 004 352

e-mail:    vlastimil.zasmeta@praha.eu; lukas.baumann@praha.eu; martin.hruska@praha.eu

návštěvní dny: pondělí a středa 8:00 – 18:00 hod.


Forma vyřízení na MHMP:

Žádost lze podat písemně nebo v budově Magistrátu hl.m. Prahy

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

návštěvní hodiny podatelny: po a st: 8:00 - 18:00, út a čt: 8:00 – 15:00, pá: 8:00 – 11:00  


Možnost odvolání

  • Nelze se odvolat, není vedeno ve správním řízení.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  • Bez poplatku

Právní úprava

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

Nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Vyhláška č. 210/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Při nedodržení povinností stanovených zákonem je možné uložit pokutu až do výše 1.500.000,- Kč fyzickým osobám a do výše 1.500.000,- Kč podnikatelským subjektům. Dále může dojít k zabavení exemplářů.


Pozn.: Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě na stránkách Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy