Postup vyřízení věci

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 je zakázán nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů zařazených do přílohy A. „Prodejem“ se rozumí jakákoliv forma prodeje, pronajmutí, směna nebo výměna (čl. 2 písm. p) nařízení Rady (ES) č. 338/97).

Příslušné krajské úřady (na území hl.m. Prahy je to odbor životního prostředí MHMP) mohou případ od případu vydat výjimku z tohoto zákazu komerčního využívání exemplářů druhů z přílohy A, pokud jsou splněny podmínky čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení. Výjimky se vydávají rozhodnutím ve správním řízení, jehož přílohou je potvrzení podle legislativy ES a platí v celé EU. Tato potvrzení o výjimce jsou dvojího druhu:

 • Potvrzení specifické pro exemplář, tj. výjimka obecná, která platí po celý život exempláře
 • Potvrzení specifické pro transakci, tj. výjimka pro jednorázový účel použití, většinou s časově omezenou platností.

Žádost se podává na formuláři uvedeném v příloze V nařízení Rady (ES) č. 338/97 pod názvem „ŽÁDOST“. Tento formulář je k dispozici v elektronické podobě (viz Formuláře, náležitosti, doklady) a dále v listinné podobě na Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře, tj. fyzická nebo právnická osoba, který má trvalé bydliště, resp. sídlo, v Praze.


Formuláře, náležitosti, doklady

Písemnou žádost na formuláři uvedeném v příloze V nařízení Rady (ES) č. 338/97 pod názvem „ŽÁDOST“ a dále:

 • originál registračního listu exempláře

 • doklad prokazující legální nabytí exempláře, kterému má být výjimka udělena

Podání je nutno učinit na formuláři uvedeném v příloze V nařízení Rady (ES) č. 338/97 pod názvem „ŽÁDOST“.  Tento formulář je k dispozici zde:  „ŽÁDOST“ a dále v listinné podobě na Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1.


Lhůty k vyřízení

 • Platí lhůta podle nařízení Rady (ES) č. 338/97, kde je stanoveno, že v případě konzultace s třetí stranou (tj. s vědeckým orgánem), lze rozhodnutí přijmout pouze po uspokojivém završení takové konzultace.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 • Ve většině řízení je nutná konzultace s vědeckým orgánem, tj. s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Tuto konzultaci provádí Magistrát hl.m. Prahy písemně v rámci řízení o vydání výjimky.

Záležitost vyřizuje

odd. státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče

jméno:   Bc. Vlastmil Zásměta, Ing. Lukáš Baumann, Ing. Martin Hruška (CITES pro dravce a sovy)

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 

číslo dveří:    404, 405, 4. patro

telefon:     236 004 249; 236 004 587; 236 004 352

e-mail:    vlastimil.zasmeta@praha.eu; lukas.baumann@praha.eu; martin.hruska@praha.eu

návštěvní dny: pondělí a středa 8:00 – 18:00 hod.


Forma vyřízení na MHMP

Žádost lze podat písemně nebo v budově Magistrátu hl.m. Prahy

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

návštěvní hodiny podatelny: po a st: 8:00 - 18:00, út a čt: 8:00 – 15:00, pá: 8:00 – 11:00  


Možnost odvolání

 • Proti rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů, s počátkem lhůty dnem následujícím po jeho oznámení. Odvolání se podává u odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, o odvolání rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

 • Správní poplatek:
  • 1 - 20 exemplářů: 100 Kč za každý exemplář
  • 20 a více exemplářů: 2000 Kč

Právní úprava

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

Zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

Vyhláška č. 210/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Při nedodržení povinností stanovených zákonem je možné uložit pokutu až do výše 1.500.000,- Kč fyzickým osobám a do výše 1.500.000,- Kč podnikatelským subjektům. Dále může dojít k zabavení exemplářů.


Pozn.: Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě na stránkách Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy