Postup vyřízení věci

V případě nabytí exempláře (např. koupí, darováním) podléhajícího povinné registraci podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), je nový vlastník nebo dlouhodobý držitel povinen oznámit nabytí exempláře písemnou formou příslušnému registračnímu úřadu, tj. krajskému úřadu. Původní vlastník nebo dlouhodobý držitel je při prodeji a v ostatních případech změny vlastníka exempláře povinen předat doklad o registraci novému vlastníku nebo dlouhodobému držiteli.

Povinné registraci podléhají exempláře druhů přímo ohrožených vyhynutím, na které se vztahuje zákaz obchodních činností podle článku 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97, tj. druhů uvedených v příloze A tohoto nařízení (kromě stanovených výjimek) a druhů obsažených v seznamu v Příloze č. 2 k zákonu č. 100/2004 Sb.

Vlastník  nebo  dlouhodobý držitel exempláře je povinen označit na své náklady exemplář podléhající registrační povinnosti nezaměnitelným způsobem podle § 23c zákona č. 100/2004 Sb., a podle vyhlášky  č. 210/2010 Sb.

Nový vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen oznámit změnu příslušnému úřadu písemnou formou do 30 dnů od nabytí exempláře, přičemž uvede údaje prokazující jeho totožnost a dále okolnosti nabytí exempláře a přiloží doklad o registraci. V případě změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře se nevydává nový doklad o registraci, ale do stávajícího dokladu o registraci se zaznamená příslušná změna. 

K podání je možno využít doporučenou „Žádost o změnu v registraci exempláře“, která je  k dispozici v elektronické podobě (viz Formuláře, náležitosti, doklady) a dále v listinné podobě na Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Nový vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře, tj. fyzická nebo právnická osoba, který má  trvalé bydliště, resp. sídlo, v Praze.


Formuláře, náležitosti, doklady

Písemnou žádost, kde je třeba uvést údaje prokazující totožnost vlastníka nebo dlouhodobého držitele, okolnosti nabytí exempláře a dále:

  • originál registračního listu s vyplněnou kolonkou č. 21 (předchozím vlastníkem nebo dlouhodobým držitelem)
  • v případě, že se jedná o koupi exempláře zařazeného do přílohy A: originál potvrzení ES (tzv. žluté potvrzení)
  • v případě, že se jedná o nabytí  exempláře zařazeného do přílohy A darováním: darovací smlouva

V případě dodatečného označení exempláře je nutno uvést jeho důvod a způsob označení (např. číslo kroužku, čipu).

K podání je možno využít doporučený formulář „Změna v registraci již zaregistrovaného exempláře“, který je k dispozici zde a dále v listinné podobě  na  Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1.


Lhůty k vyřízení:

 

  • 30 dnů ode dne doručení žádosti

Záležitost vyřizuje:

 

odd. státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče

jméno:   Bc. Vlastmil Zásměta, Ing. Lukáš Baumann, Ing. Martin Hruška (CITES pro dravce a sovy)

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 

číslo dveří:    404, 405, 4. patro

telefon:     236 004 249; 236 004 587; 236 004 352

e-mail:    vlastimil.zasmeta@praha.eu; lukas.baumann@praha.eu; martin.hruska@praha.eu

návštěvní dny: pondělí a středa 8:00 – 18:00 hod.


Forma vyřízení na MHMP:

 

Žádost lze podat písemně nebo v budově Magistrátu hl.m. Prahy

adresa:    Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

návštěvní hodiny podatelny: po a st: 8:00 - 18:00, út a čt: 8:00 – 15:00, pá: 8:00 – 11:00  


Možnost odvolání

  • Nelze se odvolat, není vedeno ve správním řízení.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  • Bez poplatku

Právní úprava

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

Nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Vyhláška č. 210/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Při nedodržení povinností stanovených zákonem je možné uložit pokutu až do výše 1.500.000,- Kč fyzickým osobám a do výše 1.500.000,- Kč podnikatelským subjektům. Dále může dojít k zabavení exemplářů.


Pozn.: Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě na stránkách Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy