Postup vyřízení věci

Provozovatel zařízení specifikovaného v příloze č.1 k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o integrované prevenci"), ve znění pozdějších předpisů, podá žádost o vydání integrovaného povolení podle přílohy č. 1 k vyhlášce MŽP č. 288/2013 Sb., místně příslušnému správnímu úřadu.

Postup podání žádosti, zveřejnění, projednání a vydání integrovaného povolení je stanoven zákonem o integrované prevenci.

Integrovaným povolením se stanoví podmínky k provozu zařízení včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě. Vydává se namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to předpisy umožňují.

Podrobnější informace o IPPC naleznete zde.


Formuláře, náležitosti, doklady

  • Příloha č. 1 k Vyhlášce MŽP č. 288/2013 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Lhůty k vyřízení

  • podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Záležitost vyřizuje

odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství 

jméno:    Ing. Horváthová Veronika Ph.D.
adresa:    Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1
číslo dveří:    431, 4. patro
telefon:    236 004 214
e-mail:    veronika.horvathova@praha.eu

návštěvní dny:    pondělí 12:00 – 17:00 hod., středa 8:00 – 18:00 hod., (ostatní dny po telefonické dohodě)


Forma vyřízení na MHMP

Žádost o vydání integrovaného povolení se v elektronické nebo listinné a elektronické podobě zasílá poštou nebo podává v podatelnách Magistrátu hlavního města Prahy:


adresa:  Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1 
návštěvní hodiny:  po - čt: 8:00 – 18:00 hod.
pá: 8:00 - 16:00 hod.

 

adresa:  Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01  Praha 1 
návštěvní hodiny:  po - čt: 7:45 – 18:00 hod.
pá: 7:45 - 16:00 hod.